Święto Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej, Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Łódzko — Poznańskiej

Z bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go dzień Opie­ki Mat­ki Bo­żej (14 paź­dzier­ni­ka) zo­stał ob­ra­ny świę­tem mło­dzie­ży pra­wo­sław­nej Die­ce­zji Łódz­ko – Po­znań­skiej. Ob­cho­dy te­go świę­ta usta­no­wio­no w pa­ra­fii Za­śnię­cia Bo­gu­ro­dzi­cy w Krakowie.

W dzień świę­ta Opie­ki Bo­gu­ro­dzi­cy św. Li­tur­gię ce­le­bro­wał: ks. mi­trat Mi­ro­sław Dra­biuk z Czę­sto­cho­wy w asy­ście: ks. Ada­ma We­re­mi­je­wi­cza z Ło­dzi, ks. Paw­ła Si­do­ru­ka z Ra­do­mia, ks. Je­rze­go Mo­gi­lew­skie­go z Po­zna­nia, ks. Mar­ci­na Bie­law­skie­go z Kra­ko­wa oraz hie­ro­dia­ko­na Alek­san­dra z Ło­dzi. Du­chow­nym to­wa­rzy­szy­ła mło­dzież. Ze sło­wa­mi ho­mi­lii do wier­nych zwró­cił się ks. Pa­weł Si­do­ruk. Ka­zno­dzie­ja wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał, jak Bo­gu­ro­dzi­ca po­ma­ga każ­de­mu na dro­dze do zbawienia.

W tym ro­ku świę­to Opie­ki Mat­ki Bo­żej mia­ło wy­jąt­ko­we zna­cze­nie. Oprócz mo­dli­twy za mło­dzież Die­ce­zji Łódz­ko – Po­znań­skiej od­by­ło się tak­że Wal­ne Zgro­ma­dze­nie BMP tu­tej­szej die­ce­zji. Na za­koń­cze­nie św. Li­tur­gii ks. Mi­ro­sław Dra­biuk swo­je sło­wa skie­ro­wał do mło­dzie­ży, mó­wiąc o Mat­ce Bo­żej ja­ko orę­dow­nicz­ce każ­de­go czło­wie­ka. Du­chow­ny zwró­cił szcze­gól­ną uwa­gę na bło­go­sła­wień­stwo Bo­gu­ro­dzi­cy oraz ży­czył owoc­nych ob­rad. „To świę­to ma szcze­gól­ny cha­rak­ter w pa­ra­fii kra­kow­skiej, bo­wiem Je­go Eks­ce­len­cja Naj­prze­wie­leb­niej­szy bi­skup Ata­na­zy wy­zna­czył zjazd mło­dzie­ży na­szej die­ce­zji, na któ­rym bę­dzie­my ob­ra­do­wać nad pla­na­mi na przy­szłość, wy­słu­cha­my spra­woz­da­nia za ubie­gły rok oraz wy­bie­rze­my skład Za­rzą­du” – mó­wił ks. Mi­ro­sław. Zo­sta­ły wy­ra­żo­ne na­dzie­je na ko­lej­ny rok am­bit­nej pra­cy na rzecz roz­wo­ju mło­dzie­ży dzia­ła­ją­cej przy pa­ra­fiach oraz róż­ne­go ro­dza­ju ini­cja­tyw. Ksiądz dzie­kan po­dzię­ko­wał wszyst­kim ze­bra­nym: mło­dzie­ży, kra­kow­skim pa­ra­fia­nom oraz du­chow­nym. Na za­koń­cze­nie hie­ro­dia­kon Alek­san­der wy­gło­sił mno­go­let­stwi­je.

Ko­lej­nym punk­tem spo­tka­nia by­ły ob­ra­dy. Po na­bo­żeń­stwie ca­ła mło­dzież wraz z du­chow­ny­mi uda­li się do sal w piw­ni­cach pa­ra­fial­nych. Po mo­dli­twie opie­kun du­cho­wy BMP Die­ce­zji Łódz­ko – Po­znań­skiej, ks. Mar­cin Bie­law­ski przy­wi­tał wszyst­kich ze­bra­nych roz­po­czy­na­jąc Wal­ne Zgromadzenie.

Na­stęp­nie ks. Dra­biuk wspo­mniał o hi­sto­rii oraz po­cząt­kach dzia­łal­no­ści mło­dzie­ży w Cer­kwi, któ­rą za­po­cząt­ko­wał śp. ar­cy­bi­skup Je­re­miasz. Ksiądz Mi­ro­sław za­zna­czył, że po­mi­mo, iż w Pol­sce spo­tka­ła się mło­dzież z Ukra­iny, Bia­ło­ru­si i in­nych kra­jów – to pa­ra­fie, do któ­rych przy­na­le­żą są ich pa­ra­fia­mi, bo­wiem Cer­kiew pra­wo­sław­na nie ma granic.

Póź­niej głos za­brał ks. We­re­mi­je­wicz, opie­kun du­cho­wy BMP dzia­ła­ją­ce­go przy łódz­kiej pa­ra­fii ka­te­dral­nej. „Dzia­ła­nie Bo­że jest wiel­kie, ar­cy­bi­skup Je­re­miasz dał po­czą­tek roz­wo­jo­wi Brac­twa i my je­ste­śmy spad­ko­bier­ca­mi BMP. Obec­na mło­dzież to owo­ce dzia­łań po­przed­ni­ków, star­sze­go po­ko­le­nia”. Ty­mi sło­wa­mi ks. Adam za­czął swo­je roz­wa­ża­nia da­jąc wszyst­kim chęć do dzia­ła­nia, aby to co dzie­je się w tym mo­men­cie jesz­cze bar­dziej za­owo­co­wa­ło w przy­szło­ści dla na­stęp­ne­go pokolenia.

Ko­lej­nym punk­tem spo­tka­nia by­ło od­czy­ta­nie spra­woz­da­nia za mi­nio­ny rok przez peł­nią­ce­go obo­wiąz­ki prze­wod­ni­czą­ce­go BMP Die­ce­zji Łódz­ko – Po­znań­skiej, Alek­sie­ja Pa­vlen­ko. Po spra­woz­da­niu od­by­ły się wy­bo­ry no­we­go zarządu.

Wal­ne Zgro­ma­dze­nie wy­bra­ło prze­wod­ni­czą­ce­go oraz uzu­peł­ni­ło skład za­rzą­du. Na­le­ży za­zna­czyć, że przed gło­so­wa­niem, Wal­ne Zgro­ma­dze­nie jed­no­gło­śnie roz­sze­rzy­ło ilość człon­ków w Za­rzą­dzie z 6 do 12. Każ­dy no­mi­no­wa­ny na człon­ka za­rzą­du przed­sta­wił się na fo­rum i opo­wia­da­jąc o so­bie, miał za za­da­nie za­chę­cić Wal­ne Zgro­ma­dze­nie do od­da­nia głosu.

Prze­wod­ni­czą­cym po­now­nie zo­stał Alek­siej Pa­vlen­ko, na­to­miast do Za­rzą­du BMP Die­ce­zji Łódz­ko – Po­znań­skiej we­szło ośmio­ro no­wych osób.

Wal­ne Zgro­ma­dze­nie za­koń­czo­no mo­dli­twą, po któ­rej od­by­ło się krót­kie ze­bra­nie za­rzą­du z opie­ku­nem du­cho­wym ks. Mar­ci­nem Bie­law­skim. Po wspól­nym zdję­ciu, wszy­scy, wdzięcz­ni Bo­gu za uda­ny dzień, wró­ci­li do swo­ich miast i parafii.

ks. Mar­cin Bielawski

zdję­cia: Ta­tia­na Dzie­rzę­ga, m. Zo­fia Bie­law­ska, Alek­siej Pa­vlen­ko, Boh­dan Pe­tren­ko, Grze­gorz Dzie­rzę­ga, , An­drzej Dzie­rzę­ga, Ta­dei Makarchuk