Dzień Młodzieży Diecezji Łódzko — Poznańskiej

Z Bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Bi­sku­pa Ata­na­ze­go dzień 14 paź­dzier­ni­ka (świę­to Opie­ki Mat­ki Bo­żej) zo­stał usta­no­wio­ny Die­ce­zjal­nym Świę­tem Brac­twa Mło­dzie­ży Pra­wo­sław­nej Die­ce­zji Łódz­ko — Poznańskiej.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my mło­dzież oraz stu­den­tów do wzię­cia udzia­łu w ob­cho­dach świę­ta. Za­pi­sy pro­wa­dzi Czło­nek Za­rzą­du BMP DŁP Eli­za­bet Po­lań­ska pod nu­me­rem te­le­fo­nu: 786 209 007.

Szcze­gó­ło­wy Pro­gram uro­czy­sto­ści przed­sta­wia się następująco:

14.10.2020:

9.00 — Świę­ta Liturgia

11.30 — śniadanie

12.00 — roz­po­czę­cie Wal­ne­go Zgromadzenia:

1. Głos Or­dy­na­riu­sza Die­ce­zji Ł‑P

2. Wy­stą­pie­nie p. o. Przewodniczącego

2.1 Spra­woz­da­nie z do­tych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści BMP

2.2 Wy­bo­ry uzupełniające

2.3 Re­fe­rat: Wy­zwa­nia du­cho­we pra­wo­sła­nej mło­dzie­ży w XXI wie­ku (ks. Mar­cin Bielawski)

2.4 Ogło­sze­nie wy­ni­ków wy­bo­rów uzupełniających

3. 14.30/15.00 — obiad

4. 16.00 — kon­cert Ze­spo­łu “Sło­wia­ny”