Konsul Generalny Ukrainy w naszej parafii

Dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2020 ro­ku w na­szej pa­ra­fii mia­ło miej­sce spo­tka­nie Kon­su­la Ge­ne­ral­ne­go Ukra­iny w Kra­ko­wie Wia­cze­sła­wa Woj­na­row­skie­go z pro­bosz­czem pa­ra­fii ks. Ja­ro­sła­wem Antosiukiem.

Pod­czas roz­mo­wy ks. Ja­ro­sła­wa z Kon­su­lem Ge­ne­ral­nym p. Wia­cze­sła­wem, zo­sta­ły wy­mie­nio­ne po­glą­dy przede wszyst­kim na te­mat ak­tu­al­ne­go sta­nu za­spo­ko­je­nia po­trzeb re­li­gij­nych ukra­iń­skiej spo­łecz­no­ści pra­wo­sław­nej w Krakowie.

Osob­no omó­wio­no kwe­stię du­cho­wej opie­ki nad pra­wo­sław­ny­mi oby­wa­te­la­mi Ukra­iny, prze­by­wa­ją­cy­mi w za­kła­dach kar­nych. W spo­tka­niu uczest­ni­czył tak­że wi­ka­riusz pa­ra­fii ks. Mar­cin Bielawski.

tekst: Va­len­ty­na Gryb na pod­sta­wie: kra​kow​.mfa​.gov​.ua/​n​e​w​s​/​z​u​s​t​r​i​c​h​-​g​e​n​e​r​a​l​n​o​g​o​-​k​o​n​s​u​l​a​-​z​-​n​a​s​t​o​y​a​t​e​l​e​m​-​h​r​a​m​u​-​u​s​p​i​n​n​y​a​-​p​r​e​s​v​y​a​t​o​y​i​-​d​i​v​i​-​m​a​r​i​y​i​-​u​-​k​r​a​k​o​v​i​-​o​-​y​a​r​o​s​l​a​v​o​m​-​a​n​t​o​s​y​u​kom…

zdję­cia: ks. Mar­cin Bielawski