Rozpoczecie roku szkolnego w naszym Punkcie Katechetycznym

Dnia 6.09.2020 ro­ku bez­po­śred­nio po Świę­tej Li­tur­gii od­był się mo­le­ben roz­po­czy­na­ją­cy rok szkolny.

Pod­czas mo­dli­twy pro­si­li­śmy Bo­ga, aby przy­swa­ja­na wie­dza oprócz teo­re­tycz­nych aspek­tów, mia­ła tak­że za­sto­so­wa­nie w prak­ty­ce. Na ko­niec ks. Pro­boszcz po­zdro­wił wszyst­kich uczniów, a tak­że ich ro­dzi­ców oraz nauczycieli.

Lek­cje re­li­gii pra­wo­sław­nej od­by­wa­ją się za­wsze w nie­dzie­lę po Świę­tej Li­tur­gii. Pań­stwo­wa re­je­stra­cja Punk­tu Ka­te­che­tycz­ne­go da­je moż­li­wość wpi­sa­nia uzy­ska­nej oce­ny na świa­dec­twie szkol­nym. Wszel­kie in­for­ma­cje oraz za­pi­sy pro­wa­dzi ks. Pro­boszcz pa­ra­fii — o. Ja­ro­sław Antosiuk.

zdję­cia: Ta­dei Makarchuk