Święto Uspienija w naszej parafii

W wi­gi­lię świę­ta spra­wo­wa­ne by­ło na­bo­żeń­stwo ca­ło­noc­ne­go czu­wa­nia w trak­cie któ­re­go na śro­dek cer­kwi wy­nie­sio­ny zo­stał ca­łun przed­sta­wia­ją­cy Za­śnię­cie Mat­ki Bo­żej. W sam dzień świę­ta tuż przed Bo­ską Li­tur­gią mia­ło miej­sce ma­łe po­świę­ce­nie wo­dy, któ­re spra­wo­wał pro­boszcz Pa­ra­fii Prawosławnej
w Kę­dzie­rzy­nie-Koź­lu i Opo­lu – ks. mi­trat Eu­sta­chy Strach.

Tuż przed go­dzi­ną 10:00 w pro­gu kra­kow­skiej świą­ty­ni Or­dy­na­riu­sza Die­ce­zji Łódz­ko-Po­znań­skiej, Je­go Eks­ce­len­cję Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go wi­ta­ła Ra­da Pa­ra­fial­na oraz pro­boszcz ks. Ja­ro­sław An­to­siuk. Po od­czy­ta­niu świą­tecz­nej Ewan­ge­lii ze sło­wem do wier­nych zwró­cił się dzie­kan ks. Mi­ro­sław Dra­biuk. Ka­płan zwró­cił szcze­gól­ną uwa­gę na ro­lę Bo­ga­ro­dzi­cy w ży­ciu pra­wo­sław­ne­go chrze­ści­ja­ni­na opie­ra­jąc się na tek­ście kon­da­kio­nu święta.

Na ko­niec na­bo­żeń­stwa bi­skup Ata­na­zy zwró­cił się ze sło­wa­mi po­dzię­ko­wań do kra­kow­skie­go pro­bosz­cza ks. Ja­ro­sła­wa An­to­siu­ka za uro­czy­ste przy­go­to­wa­nie świę­ta pa­ra­fial­ne­go oraz wi­ka­riu­sza ks. Mar­ci­na Bie­law­skie­go, któ­ry w tym dniu ob­cho­dził pierw­szą rocz­ni­cę świę­ceń ka­płań­skich. Wła­dy­ka po­dzię­ko­wał za obec­ność przy­by­łym du­chow­nym z Czę­sto­cho­wy, Bia­łe­go­sto­ku, Ło­dzi, Kę­dzie­rzy­na Koź­la oraz Piotr­ko­wa Trybunalskiego.

Po Li­tur­gii Świę­tej wszy­scy ze­bra­ni prze­nie­śli się do sal pa­ra­fial­nych aby tam wspól­nie kon­ty­nu­ować świę­to przy zor­ga­ni­zo­wa­nym przez pa­ra­fian obiedzie.

tekst: Mi­chał Kuryło

za: www​.die​ce​zjalp​.cer​kiew​.pl