Koncert Charytatywny

W świe­to Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła 12 lip­ca 2020 ro­ku w piw­ni­cach na­szej pa­ra­fii od­był się kon­cert charytatywny.

Kon­cert zo­stał zor­ga­ni­zo­wa­ny przez kra­kow­skie, uta­len­to­wa­ne pa­ra­fian­ki, któ­re za­dzi­wi­ły pu­blicz­ność swo­imi ta­len­ta­mi śpie­wu i gry na fortepianie.

Dat­ki z kon­cer­tu zo­sta­ły prze­ka­za­ne na rzecz bu­do­wy no­wej świa­ty­ni pra­wo­sław­nej przy ul. Wioślarskiej.