Obóz roboczy BMP w Częstochowie

Z bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go w dniach 3 – 5 lip­ca 2020 ro­ku od­był się pierw­szy w die­ce­zji łódz­ko – po­znań­skiej obóz ro­bo­czy. Zo­stał on zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Za­rząd Brac­twa Mło­dzie­ży Pra­wo­sław­nej Die­ce­zji Łódz­ko – Po­znań­skiej w czę­sto­chow­skiej parafii.

Sil­na mło­dzież w osiem­na­sto­oso­bo­wej gru­pie z Ło­dzi oraz Kra­ko­wa wraz z ks. Ada­mem We­re­mi­je­wi­czem opie­ku­nem du­cho­wym BMP dzia­ła­ją­ce­go przy łódz­kiej ka­te­drze, oraz opie­ku­nem du­cho­wym BMP Die­ce­zji łódz­ko-po­znań­skiej ks. Mar­ci­nem Bie­law­skim w piąt­ko­wy po­ra­nek przy­je­cha­li do Czę­sto­cho­wy, aby po­móc w pra­cach po­rząd­ko­wych przy cer­kwi oraz ple­ba­nii. Pra­ce po­le­ga­ły głów­nie na uprząt­nię­ciu te­re­nu ple­ba­nii, sko­sze­niu tra­wy wo­kół cer­kwi, a tak­że na za­opa­trze­niu do­mu pa­ra­fial­ne­go w 7 ton wę­gla na przy­szły okres grzew­czy. W wol­nym cza­sie mło­dzi lu­dzie zwie­dzi­li pięk­ną Częstochowę.

Oprócz pra­cy fi­zycz­nej by­ły tak­że du­cho­we prze­ży­cia. Wy­jazd roz­po­czął się mo­leb­nem w kra­kow­skiej pa­ra­fii. Po­nad­to więk­szość uczest­ni­ków obo­zu przy­stą­pi­ło do Sa­kra­men­tu Spo­wie­dzi oraz Sa­kra­men­tu Eu­cha­ry­stii pod­czas nie­dziel­ne­go na­bo­żeń­stwa Świę­tej Li­tur­gii w Częstochowie.

Na ko­niec wy­jaz­du pro­boszcz miej­sco­wej pa­ra­fii ks. Mi­ro­sław Dra­biuk po­dzię­ko­wał za po­moc i za­an­ga­żo­wa­nie mło­dzie­ży. Ksiądz dzie­kan po­kła­da­jąc na­dzie­ję, ży­czył, aby po­dob­ne przed­się­wzię­cia od­by­wa­ły się re­gu­lar­nie nie tyl­ko w die­ce­zji łódz­ko – po­znań­skiej, ale tak­że in­nych die­ce­zjach pra­wo­sław­nych w Polsce.

Wię­cej zdjęć do­stęp­nych w galerii.

tekst: Alex Pavlenko

fo­to: ks. Mar­cin Bie­law­ski, lek­tor Da­niel Gry­gie­wicz, Grze­gorz Dzierzęga.

za: http://​www​.die​ce​zjalp​.cer​kiew​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​/​i​t​e​m​/​3​4​1​-​o​b​o​z​-​r​o​b​o​c​z​y​-​b​m​p​-​w​-​c​z​e​s​t​o​c​h​o​wie