Molebień na zakończenie roku szkolnego

28 czerw­ca 2020 ro­ku po Świę­tej Li­tur­gii od­był się mo­le­bień na za­koń­cze­nie ro­ku szkol­ne­go. Ucznio­wie Punk­tu Ka­te­che­tycz­ne­go wraz z ro­dzi­ca­mi dzię­ko­wa­li Naj­wyż­sze­mu za ca­ły rok na­uki. Ks. Mar­cin kro­piąc wo­dą świę­co­ną wier­nych, ży­czył Bo­giem bło­go­sła­wio­nych w peł­nym zdro­wiu wakacji.

zdję­cia: lek­tor Da­niel Grygiewicz