Modlitewne zakończenie roku szkolnego

Dnia 28 czerw­ca 2020 ro­ku w na­szej pa­ra­fii bez­po­śred­nio po Świę­tej Li­tur­gii od­bę­dzie się mo­le­bień z oka­zji za­koń­cze­nia ro­ku szkolnego.

Za­pra­sza­my wszyst­kich na wspól­ną mo­dli­twę, aby po­dzię­ko­wać Bo­gu za ca­ły rok nauki.