Od te­go mie­sią­ca (czerw­ca 2020 ro­ku) wzna­wia­my Świę­te Li­tur­gie w ję­zy­ku pol­skim oraz ję­zy­ku greckim.

Pierw­sza so­bo­ta mie­sią­ca — (wy­jąt­ko­wo w czerw­cu dru­ga tj. 13.06.2020) Świę­ta Li­tur­gia w ję­zy­ku polskim.

Ostat­nia so­bo­ta mie­sią­ca — Świę­ta Li­tur­gia w ję­zy­ku greckim.

Za­pra­sza­my do wspól­nej modlitwy.

Po­zo­sta­łe na­bo­żeń­stwa bę­dą od­by­wać się we­dług har­mo­no­gra­mu do­stęp­ne­go: tu­taj