Arcypasterska wizyta w Krakowie

W dniach 30 – 31 ma­ja 2020 ro­ku Je­go Eks­ce­len­cja Naj­prze­wie­leb­niej­szy Ata­na­zy Bi­skup Łódz­ki i Po­znań­ski wi­zy­to­wał kra­kow­ską parafię.

Wi­zy­ta­cja Bi­sku­pa w pa­ra­fii jest przede wszyst­kim czyn­no­ścią apo­stol­ską. Wła­dy­ka ja­ko na­stęp­ca apo­sto­łów, tak jak kie­dyś oni sa­mi, od­wie­dza pa­ra­fię, aby spo­tkać się z wier­ny­mi i wspól­nie mo­dlić się do Bo­ga pro­sząc o bło­go­sła­wień­stwo. Wła­dy­ka Ata­na­zy przy­je­chał do Kra­ko­wa, aby za­po­znać się z sy­tu­acją dusz­pa­ster­ską i go­spo­dar­czą pa­ra­fii oraz ze sta­nem to­czą­cych się po­stę­po­wań ad­mi­ni­stra­cyj­nych i pro­jek­to­wych do­ty­czą­cych bu­do­wy no­wej kra­kow­skiej świątyni.

Wła­dy­ka Ata­na­zy prze­wod­ni­czył so­bot­nio – nie­dziel­nym na­bo­żeń­stwom w kra­kow­skiej pa­ra­fii w asy­ście ks. Ada­ma Wie­re­mi­je­wi­cza, ks. ihu­me­na Dio­ni­ze­go (Awk­sie­ti­ju­ka), ks. hie­ro­dia­ko­na Alek­san­dra (Mo­krisz­cze­wa) oraz miej­sco­we­go duchowieństwa.

W nie­dzie­lę po od­czy­ta­niu Ewan­ge­lii Świę­tej ze sło­wem do wier­nych zwró­cił się ks. Adam Wie­re­mi­je­wicz, przy­ta­cza­jąc hi­sto­rię, a tak­że te­ma­ty­kę po­ru­sza­ną na So­bo­rach Po­wszech­nych. Ka­zno­dzie­ja przed­sta­wił dzia­łal­ność Oj­ców So­bo­rów Po­wszech­nych, na­wią­zu­jąc do Wy­zna­nia Wia­ry – Sym­bo­lu Wia­ry ja­ko nie­za­chwia­nej wie­rze ca­łe­go chrześcijaństwa.

Po Świę­tej Li­tur­gii ze sło­wem do wier­nych zwró­cił się bi­skup Ata­na­zy, w któ­rym pod­kre­ślił jak waż­na i zna­czą­ca jest pa­mięć od­da­wa­na dla oj­ców So­bo­rów Po­wszech­nych. To oni wal­czy­li za świa­dec­two praw­dzi­wej wia­ry, oba­la­jąc he­re­zje do­ty­czą­ce Je­zu­sa Chry­stu­sa, Któ­ry jest źró­dłem i ży­ciem każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na. Bo­wiem: „Chry­stus od­dał ży­cie za każ­de­go z nas, aby­śmy ży­li wiecz­ne i na­wet jak umie­ra­my cie­le­śnie, ży­je­my wiecz­nie z Bo­giem. W tym jest sens na­szej wia­ry, w tym jest sens Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go i sens na­sze­go ży­cia” – mó­wił hie­rar­cha. Ży­cząc wszyst­kim wier­nym, aby wia­ra w praw­dzi­we­go Bo­ga by­ła nie­za­chwia­na, wła­dy­ka po­zdro­wił du­cho­wień­stwo i ca­łą spo­łecz­ność parafialną.

Na za­koń­cze­nie pro­boszcz pa­ra­fii ks. Ja­ro­sław An­to­siuk wy­ra­ził wdzięcz­ność zwierzch­ni­ko­wi die­ce­zji za wspól­ną mo­dli­twę i pro­sząc o ar­cy­pa­ster­skie bło­go­sła­wień­stwo, ży­czył Wła­dy­ce wie­lu sił i łask Bo­żych na każ­dy dzień życia.

Re­trans­mi­sja na­bo­żeń­stwa: tu­taj

tekst: ks. Mar­cin Bielawski

fo­to: Mi­chał Kuryło

wię­cej zdjęć: tu­taj