W naj­bliż­szą so­bo­tę oraz nie­dzie­lę (30.05. — 31.05), na­bo­żeń­stwom w kra­kow­skiej pa­ra­fii bę­dzie prze­wod­ni­czyć Je­go Eks­ce­len­cja Naj­prze­wie­leb­niej­szy Ata­na­zy Bi­skup Łódz­ki i Poznański.

Za­pra­sza­my na wspól­ną modlitwę.

Od so­bo­ty (30.05.2020 ro­ku) zo­sta­ną znie­sio­ne ogra­ni­cze­nia ilo­ści wier­nych w świątyniach.

W so­bo­tę (30.05.2020 ro­ku) od­bę­dzie się tak­że na­bo­żeń­stwo Aka­ty­stu z mo­leb­nem do Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny w ka­pli­cy na Jasz­czu­rów­ce w Zakopanem.