Konferencja Duchowieństwa Diecezji Łódzko – Poznańskiej w Radomiu

Z Bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go dnia 22 ma­ja 2020 ro­ku w Ra­do­miu od­by­ła się Die­ce­zjal­na Kon­fe­ren­cja Duchowieństwa.

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się Świę­tą Li­tur­gią, któ­rą ce­le­bro­wał Bi­skup Ata­na­zy w asy­ście wszyst­kich du­chow­nych z die­ce­zji. W trak­cie na­bo­żeń­stwa na ma­łym wej­ściu bi­skup Ata­na­zy na­gro­dził ka­mi­ław­ką ks. Mar­ci­na Bie­law­skie­go wi­ka­riu­sza Pa­ra­fii Za­śnię­cia Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny w Krakowie.

Na­gro­dzo­ny ka­płan wy­gło­sił ho­mi­lię, w któ­rej przy­to­czył ży­wot świę­te­go Mi­ko­ła­ja i hi­sto­rycz­ne wy­da­rze­nie ja­kie Ko­ściół pra­wo­sław­ny wspo­mi­na 22 ma­ja – prze­nie­sie­nie re­li­kwii świę­te­go z Mi­ry Li­cyj­skiej do Ba­rii. Ka­zno­dzie­ja za­zna­czył jak waż­ną po­sta­cią w ży­ciu każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na jest świę­ty Mi­ko­łaj – pa­tron ra­dom­skiej świą­ty­ni. „Po­chy­lał się nad każ­dym po­trze­bu­ją­cym, a szcze­gól­nie nad nie­spra­wie­dli­wie uci­śnio­nym czło­wie­kiem. Po­ma­gał swo­jej owczar­ni mo­dli­twą i za­an­ga­żo­wa­niem tak­że w co­dzien­ne spra­wy swo­ich wier­nych przed Bo­giem – mó­wił ks. Mar­cin pod­kre­śla­jąc, że każ­dy czło­wiek po­wi­nien po­ma­gać po­trze­bu­ją­cym, aby speł­niać sło­wa Zba­wi­cie­la: „Za­praw­dę po­wia­dam wam: Wszyst­ko, co uczy­ni­li­ście jed­ne­mu z tych bra­ci mo­ich naj­mniej­szych, Mnie­ście uczy­ni­li” (Mt 25, 40).

Czy­taj dalej…

tekst: ks. Mar­cin Bielawski

fo­to: Mi­chał Kuryło