PASCHA 2020

Zdję­cia z pas­chal­ne­go na­bo­żeń­stwa z kra­kow­skiej pa­ra­fii. W tle zaś wy­ko­na­nie gru­ziń­skie­go utwo­ru “Chry­stos Wo­skre­sie” przez chór pa­ra­fial­ny pod dy­rek­cją m. Kse­nii Antosiuk 

https://www.facebook.com/krakowcerkiew/videos/675230039898564/?__xts__[0]=68.ARBPqEUATp-vJdqkNsf2Q_Gt9tzJ2-BSx5EbNl7sYQx2cAWKo4-Bdaq-M8jHD8bKe3DeUgl55dtYVcUjLogdKzPuDhC6Vv2XbgKtCgtBpGlCvaxlNd6o9k1GO3xuNMTIkzLwXLfYfU17n9IrXx29IFIE4dFyA_i3IVeehXgQRWgqeiipyQdAWSZi6lqVz-mpPWrZJyRD-GfNd4JHj1M0Zh5Ibq3whKdvy_qENQy5Stf-9C5AjV6vwyIe-zQG0ch6HcwUuBHXQ3lSIga_bcFTHJeOhrjbi9RK5yYcKrsNSkrgmLKtzzcBLTfvnHn1fr5zpYjL5eTmK9MYyII&__tn__=-R