Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa

Христос Воскресе! Chry­stus Zmar­twych­wstał! Χριστός Ανέστη!

Zmar­twych­wsta­nie Je­zu­sa Chry­stu­sa na­zy­wa się ina­czej Pas­chą. W ję­zy­ku he­braj­skim sło­wo Pas­cha ozna­cza „prze­pro­wa­dze­nie”, „przej­ście”. Jest to bo­wiem dzień, w któ­rym Bóg na po­cząt­ku prze­pro­wa­dził świat z nie­by­tu do ist­nie­nia. W dzień Zmar­twych­wsta­nia otwo­rzy­ła się dro­ga do nie­bios, aby każ­dy wie­rzą­cy w Zmar­twych­wsta­łe­go Bo­ga miał szan­sę na zba­wie­nie swej duszy.

Świę­ty Ata­na­zy Wiel­ki w swo­im Li­ście Pas­chal­nym, wzy­wa­jąc wier­nych do god­ne­go świę­to­wa­nia Pas­chy Chry­stu­so­wej, mó­wi: „Bra­cia moi, ca­łe stwo­rze­nie, trium­fal­nie świę­tu­je i wszyst­ko, co od­dy­cha, zgod­nie ze sło­wa­mi Psal­mi­sty, chwa­li Bo­ga… O ja­ka wiel­ka jest ra­dość Zmartwychwstania…O jak ra­du­ją się i śpie­wa­ją si­ły nie­biań­skie. Dla­te­go po­win­ni­śmy tak po­stę­po­wać, jak­by­śmy świę­to­wa­li z anio­ła­mi na nie­bio­sach, a nie na ziemi”.

Praw­da za­war­ta w sło­wach św. Ata­na­ze­go wpro­wa­dza wszyst­kich wie­rzą­cych w na­strój wia­ry pierw­szych wie­ków świę­tej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej. Dzię­ki te­mu da­na jest moż­li­wość po­zna­nia apo­stol­skiej skarb­ni­cy wia­ry oraz uczest­ni­czyć w ra­do­ści Zmar­twych­wsta­nia Je­zu­sa Chrystusa.

To dla­te­go chrze­ści­ja­nom, Zmar­twych­wsta­nie Je­zu­sa Chry­stu­sa jest ka­mie­niem wę­giel­nym wia­ry, gdyż bez Zmar­twych­wsta­nia, jak po­wia­da ap. Pa­weł w pierw­szym li­ście do Ko­ryn­tian, „wia­ra na­sza by­ła­by da­rem­ną” (15, 14 – 15).

W Wiel­ką So­bo­tę w Je­ro­zo­li­mie, jak co ro­ku zszedł świę­ty Ogień. Dzię­ko­wać Bo­gu, po raz pierw­szy w hi­sto­rii pa­ra­fii, dzię­ki uprzej­mo­ści do­brym lu­dziom, świę­ty Ogień do­tarł do kra­kow­skiej cerkwi.

Воистину Воскресе! Za­praw­dę Zmar­twych­wstał! Αληθώς Ανέστη!