Wielki Piątek

W Świę­ty Wiel­ki Pią­tek Ko­ściół pra­wo­sław­ny wspo­mi­na świę­te, zbaw­cze Mę­ki Je­zu­sa Chry­stu­sa — Zba­wi­cie­la ro­dza­ju ludz­kie­go. Chry­stus do­bro­wol­nie przy­jął cier­pie­nia za lu­dzi. Był bi­ty, wy­śmie­wa­ny, po­licz­ko­wa­ny. Je­zus zo­stał ukrzy­żo­wa­ny o trze­ciej go­dzi­nie (Mk, 15 25). Od szó­stej go­dzi­ny by­ła ciem­ność aż do go­dzi­ny dzie­wią­tej (Mt, 27 45).

Na jutrz­ni Wiel­kie­go Piąt­ku w kra­kow­skiej pa­ra­fii by­ły czy­ta­ne frag­men­ty Ewan­ge­lii opi­su­ją­ce te tra­gicz­ne wy­da­rze­nia. W Wiel­ki Pią­tek wie­czo­rem na wie­czer­ni zo­stał wy­nie­sio­ny całun.