Wielka Sobota

W Świę­tą Wiel­ką So­bo­tę wspo­mi­na się po­grzeb Bo­skie­go cia­ła i zstą­pie­nie Je­zu­sa Chry­stu­sa do ot­chła­ni. Dzię­ki te­mu ro­dzaj ludz­ki zo­stał we­zwa­ny do Zba­wie­nia oraz do ży­cia wiecznego.

W kra­kow­skiej pa­ra­fii zo­sta­ła od­pra­wio­na Bo­ska Li­tur­gia Św. Ba­zy­le­go Wiel­kie­go roz­po­czy­na­ją­ca się z wieczerni.

Po Świę­tej Li­tur­gii od­by­ło się po­świę­ce­nie pokarmów.