Wielki Czwartek

W Świę­ty Wiel­ki Czwar­tek wspo­mi­na się usta­no­wie­nie Sa­kra­men­tu sa­kra­men­tów ja­kim jest Eu­cha­ry­stia. Tak­że w ten dzień Chry­stus — po­ka­zu­jąc ob­raz po­ko­ry — umył swo­im uczniom nogi.

Wszyst­kie na­bo­żeń­stwa z na­szej pa­ra­fii bę­dą trans­mi­to­wa­ne na stro­nie Fa­ce­bo­ok [Tu­taj]

Har­mo­no­gram na­bożństw do­stęp­ny jest [tu­taj]

Imio­na za swo­ich bli­skich moż­na wpi­sy­wać [tu­taj]