Wielka Środa

W Świę­tą Wiel­ką Śro­dę na Jutrz­ni sły­szy­my jesz­cze pieśń o Ob­lu­bień­cu, czas prze­zna­czo­ny na po­ku­tę nie­ubła­ga­nie się koń­czy. W ka­ty­zmach po­etyc­kich (sie­dal­nach), na­stę­pu­ją­cych po czy­ta­niu psał­te­rza, przed­sta­wio­ne zo­sta­ją dwa zna­mien­ne dla Wiel­kiej Śro­dy ob­ra­zy – je­den za­słu­gu­ją­cy uzna­nia, dru­gi – po­tę­pie­nia: po­ku­ta grzesz­ni­cy i zdra­da Judasza.

Grzesz­ni­ca na­ma­ści­ła Pa­na mir­rą. Te wy­da­rze­nie mia­ło miej­sce nie­dłu­go przed zbaw­czy­mi Mę­ka­mi. W tym ce­lu usta­no­wio­no wła­śnie dziś jej wspo­mnie­nie, aby we­dług sło­wa Zba­wi­cie­la, wszę­dzie i wszyst­kim był gło­szo­ny jej od­waż­ny uczynek.

Niech Bóg, na­masz­czo­ny du­cho­wą mir­rą, zmi­łu­je się nad na­mi grzesz­ny­mi i wy­zwo­li nas z nie­wo­li grzechu.

Wszyst­kie na­bo­żeń­stwa z na­szej pa­ra­fii bę­dą trans­mi­to­wa­ne na stro­nie Fa­ce­bo­ok [Tu­taj]

Har­mo­no­gram na­bożństw do­stęp­ny jest [tu­taj]

Imio­na za swo­ich bli­skich moż­na wpi­sy­wać [tu­taj]