Wielki Wtorek

W Świę­ty Wiel­ki Wto­rek wspo­mi­na­my przy­po­wieść o dzie­się­ciu dzie­wi­cach (Mt 25, 1 — 13). By­ło bo­wiem pięć mą­drych i pięć nie­roz­sąd­nych ko­biet, któ­re cze­ka­ły na Ob­lu­bień­ca. Gdy przy­szła noc, wszyst­kie usnę­ły (Mt 25, 5). Pod­czas ich snu, roz­le­gło się wo­ła­nie. Pięć mą­drych wzię­ło ze so­bą du­żą ilość ole­ju, dzię­ki te­mu mo­gły wejśc z Ol­bu­bień­cem, gdy otwar­to drzwi. Na­to­miast pięć nie­roz­sąd­nych, któ­re mia­ły nie­wy­star­cza­ją­cą ilość ole­ju, prze­bu­dzi­ły się i szu­ka­ły Ob­lu­bień­ca. Gdy za­cze­ły pu­kać w drzwi i pro­sząc, aby im otwo­rzo­no, usły­sza­ły: “Za­praw­dę, mó­wię wam, nie znam was” (Mt 25, 12).

Sen sym­bo­li­zu­je śmierć, a przy­po­wieść o dzie­się­ciu dzie­wi­cach mó­wi nam, aby­śmy za­wsze by­li w czu­wa­niu — tak jak te pięć mą­drych ko­biet, bo­wiem “nie zna­cie dnia ani go­dziny” (Mt 25, 13).

Proś­by Bo­ga, aby po­łą­czył nas z mą­dry­mi dzie­wi­ca­mi, aby­śmy za­wsze by­li w czu­wa­niu, kie­dy Syn Czło­wie­czy przyj­dzie do na­sze­go serca.

Wszyst­kie na­bo­żeń­stwa z na­szej pa­ra­fii bę­dą trans­mi­to­wa­ne na stro­nie Fa­ce­bo­ok [Tu­taj]

Har­mo­no­gram na­bożństw do­stęp­ny jest [tu­taj]