Wielki Poniedziałek

W Świę­ty Wiel­ki Po­nie­dzia­łek Ko­ściół pra­wo­sław­ny wspo­mi­na bło­go­sła­wio­ne­go Jó­ze­fa i uschłe drze­wo fi­go­we. Od Wiel­kie­go Po­nie­dział­ku roz­po­czy­na się Ty­dzień Świę­tych Cier­pień Pa­na na­sze­go Je­zu­sa Chrystusa.

Wszyst­kie na­bo­żeń­stwa z na­szej pa­ra­fii bę­dą trans­mi­to­wa­ne na stro­nie Fa­ce­bo­ok [Tu­taj]

Har­mo­no­gram na­bożństw do­stęp­ny jest [tu­taj]