Ograniczenia dot. liczby uczestników nabożeństw przedłużone do 19 kwietnia!

Drodzy Parafianie,

9 kwiet­nia 2020 ro­ku Kan­ce­la­ria Pre­mie­ra RP po­in­for­mo­wa­ła, iż ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków na­bo­żeństw do 5 osób zo­sta­ły prze­dłu­żo­ne do 19 kwiet­nia. W związ­ku z po­wyż­szym kra­kow­ska cer­kiew bę­dzie da­lej funk­cjo­no­wać w na­stę­pu­ją­cy sposób:

 1. Na­bo­żeń­stwa bę­dą spra­wo­wa­ne zgod­nie z za­miesz­czo­nym na stro­nie pa­ra­fial­nej har­mo­no­gra­mem: www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl
 2. Wszyst­kie na­bo­żeń­stwa bę­dą trans­mi­to­wa­ne na ży­wo na stro­nie Fa­ce­bo­ok: https://​www​.fa​ce​bo​ok​.com/​k​r​a​k​o​w​c​e​r​k​i​ew/
 3. W na­bo­żeń­stwach mo­że uczest­ni­czyć do 5 osób plus du­chow­ni i służ­ba liturgiczna.
 4. Za­pi­ski z proś­bą o mo­dli­twy moż­na prze­słać dro­gą elek­tro­nicz­ną na ad­res: krakowcerkiew@​gmail.​com
 5. W pil­nych spra­wach pro­si­my kon­tak­to­wać się z du­cho­wień­stwem: +48 12 422 – 72-77; 504 – 244-284

Obowiązujące obostrzenia (https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​k​o​r​o​n​a​w​i​r​u​s​/​z​a​s​a​d​y​-​n​a​-​d​l​u​zej):

Eg­za­mi­ny naj­wcze­śniej w czerwcu

Ma­tu­ry i eg­za­min koń­czą­cy pod­sta­wów­kę zo­sta­ną prze­ło­żo­ne. Od­bę­dą się naj­wcze­śniej w czerw­cu. Jed­nak o kon­kret­nych ter­mi­nach bę­dzie­my in­for­mo­wać co naj­mniej 3 ty­go­dnie przed da­tą egzaminów.

Po­nad­to wszyst­kie szko­ły po­zo­sta­ją za­mknię­te do nie­dzie­li 26 kwiet­nia. Do te­go cza­su – tak jak do­tych­czas – pla­ców­ki ma­ją obo­wią­zek pro­wa­dzić na­ucza­nie zdalne.

Za­sła­nia­nie ust i no­sa obo­wiąz­ko­we od 16 kwietnia

Od czwart­ku, 16 kwiet­nia 2020 ro­ku wpro­wa­dza­my obo­wią­zek za­sła­nia­nia ust i no­sa. Każ­da oso­ba w miej­scu pu­blicz­nym bę­dzie mu­sia­ła no­sić ma­secz­kę, sza­lik czy chust­kę, któ­ra za­kry­je za­rów­no usta, jak i nos. Obo­wią­zek do­ty­czy wszyst­kich, któ­rzy znaj­du­ją się na uli­cach, w urzę­dach, skle­pach czy miej­scach świad­cze­nia usług oraz za­kła­dach pracy.

Prze­dłu­ża­my rów­nież obec­nie obo­wią­zu­ją­ce za­sa­dy bezpieczeństwa.

Do nie­dzie­li 19 kwiet­nia 2020 r. obo­wią­zu­ją nadal:

 • ogra­ni­cze­nia w prze­miesz­cza­niu się;
 • za­kaz wy­cho­dze­nia na uli­cę nie­let­nich bez opie­ki dorosłego;
 • ogra­ni­cze­nia w wy­da­rze­niach o cha­rak­te­rze re­li­gij­nych – w ko­ścio­łach mo­że prze­by­wać mak­sy­mal­nie 5 osób. Za­sa­da obo­wią­zu­je rów­nież w świę­ta Wiel­kiej Nocy!
 • ogra­ni­cze­nia w funk­cjo­no­wa­niu ga­le­rii han­dlo­wych i wiel­ko­po­wierzch­nio­wych skle­pów budowlanych;
 • za­sa­dy w po­ru­sza­niu się przy po­mo­cy ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej i sa­mo­cho­da­mi więk­szy­mi niż 9‑osobowe;
 • za­wie­sze­nie dzia­łal­no­ści za­kła­dów fry­zjer­skich, ko­sme­tycz­nych, ta­tu­ażu itd.;
 • za­kaz ko­rzy­sta­nia z par­ków, la­sów, plaż, bul­wa­rów, pro­me­nad i ro­we­rów miejskich;
 • za­mknię­cie restauracji;
 • ogra­ni­cze­nia do­ty­czą­ce licz­by osób w skle­pach, na tar­gach i na poczcie;
 • ogra­ni­cze­nia w dzia­łal­no­ści in­sty­tu­cji kul­tu­ry (w ki­nach, te­atrach itp.).

Do nie­dzie­li 26 kwiet­nia obo­wią­zu­je nadal:

 • za­mknię­cie szkół i uczelni;
 • przed­szko­li i żłobków;
 • za­mknię­cie pa­sa­żer­skie­go ru­chu lotniczego;
 • za­mknię­cie mię­dzy­na­ro­do­we­go ru­chu kolejowego.

Do nie­dzie­li 3 ma­ja obo­wią­zu­je nadal:

 • za­mknię­cie gra­nic (pra­wo do prze­kra­cza­nia pol­skiej gra­ni­cy ma­ją na­dal m.in. oby­wa­te­le RP, cu­dzo­ziem­cy, któ­rzy są mał­żon­ka­mi al­bo dzieć­mi oby­wa­te­li RP, oso­by po­sia­da­ją­ce pra­wo sta­łe­go lub cza­so­we­go po­by­tu na te­re­nie RP lub po­zwo­le­nie na pra­cę — peł­ny wy­kaz wy­łą­czeń znaj­du­je się tu­taj);
 • obo­wiąz­ko­wa kwa­ran­tan­na dla osób prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę z Polską.

Do od­wo­ła­nia obowiązują:

 • ogra­ni­cze­nia w za­kre­sie or­ga­ni­za­cji im­prez ma­so­wych i zgromadzeń.

Podsumowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

Wszyst­kie za­sa­dy oraz obo­wią­zu­ją­ce ob­ostrze­nia znaj­du­ją się w za­kład­ce “Ak­tu­al­ne za­sa­dy i ogra­ni­cze­nia” w dzia­le „Waż­ne informacje”.

Link do za­kład­ki: gov​.pl/​k​o​r​o​n​a​w​i​r​u​s​/​a​k​t​u​a​l​n​e​-​z​a​s​a​d​y​-​i​-​o​g​r​a​n​i​c​z​e​nia