Uwaga — zmiany w programie i zasadach sprawowania nabożeństw

W związ­ku z wpro­wa­dze­niem ogra­ni­czeń w prze­miesz­cza­niu się oraz do­pusz­czal­nej licz­by uczest­ni­ków na­bo­żeństw do 5 osób in­for­mu­je­my, że kra­kow­ska cer­kiew bę­dzie funk­cjo­no­wać we­dług na­stę­pu­ją­cych zasad:

  1. Na­bo­żeń­stwa bę­dą spra­wo­wa­ne zgod­nie z za­miesz­czo­nym na stro­nie pa­ra­fial­nej har­mo­no­gra­mem: www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl
  2. Wszyst­kie na­bo­żeń­stwa bę­dą trans­mi­to­wa­ne na ży­wo na stro­nie Fa­ce­bo­ok: https://​www​.fa​ce​bo​ok​.com/​k​r​a​k​o​w​c​e​r​k​i​ew/
  3. W na­bo­żeń­stwach mo­że uczest­ni­czyć do 5 osób, co w prak­ty­ce ozna­cza, że w cer­kwi oprócz du­chow­ne­go jest tyl­ko chór.
  4. Za­pi­ski z proś­bą o mo­dli­twy moż­na prze­słać dro­gą elek­tro­nicz­ną na ad­res: krakowcerkiew@​gmail.​com
  5. W pil­nych spra­wach pro­si­my kon­tak­to­wać się z du­cho­wień­stwem: +48 12 422 – 72-77; 504 – 244-284

Informacja o wprowadzonych ograniczeniach (za https://​www​.gov​.pl/)

Do 11 kwiet­nia włącz­nie nie bę­dzie moż­na się swo­bod­nie prze­miesz­czać po­za ce­la­mi by­to­wy­mi, zdro­wot­ny­mi, za­wo­do­wy­mi. Ob­ostrze­nie nie do­ty­czy więc:

  • do­jaz­du do pra­cy. Je­śli je­steś pra­cow­ni­kiem, pro­wa­dzisz swo­ją fir­mę, czy go­spo­dar­stwo rol­ne, masz pra­wo do­je­chać do swo­jej pra­cy. Masz rów­nież pra­wo udać się po za­kup to­wa­rów i usług zwią­za­nych ze swo­ją za­wo­do­wą działalnością.
  • wo­lon­ta­ria­tu. Je­śli dzia­łasz na rzecz wal­ki z ko­ro­na­wi­ru­sem i po­ma­gasz po­trze­bu­ją­cym prze­by­wa­ją­cym na kwa­ran­tan­nie lub oso­bom, któ­re nie po­win­ny wy­cho­dzić z do­mu, mo­żesz się prze­miesz­czać w ra­mach tej działalności.
  • za­ła­twia­nia spraw nie­zbęd­nych do ży­cia co­dzien­ne­go. Bę­dziesz mógł się prze­miesz­czać, aby zro­bić nie­zbęd­ne za­ku­py, wy­ku­pić le­kar­stwa, udać się do le­ka­rza, opie­ko­wać się bli­ski­mi, wy­pro­wa­dzić psa.

Waż­ne! Prze­miesz­czać się bę­dzie moż­na je­dy­nie w gru­pie do dwóch osób. Ob­ostrze­nie to nie do­ty­czy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środ­ki pu­blicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go na­dal dzia­ła­ją. Jed­nak w au­to­bu­sie, tram­wa­ju lub me­trze tyl­ko po­ło­wa miejsc sie­dzą­cych mo­że być za­ję­ta. Je­śli miejsc sie­dzą­cych w po­jeź­dzie jest 70, to na je­go po­kła­dzie mo­że znaj­do­wać się mak­sy­mal­nie 35 osób.

Za­le­ży nam na tym, aby Po­la­cy mie­li do­stęp do ko­mu­ni­ka­cji. Mu­si­my jed­nak za­dbać o to, by au­to­bu­sy nie by­ły przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

No­we prze­pi­sy za­ka­zu­ją tak­że wszel­kich zgro­ma­dzeń, spo­tkań, im­prez czy ze­brań. Bę­dziesz mógł się jed­nak spo­ty­kać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ogra­ni­cze­nia w prze­miesz­cza­niu nie do­ty­czą rów­nież osób, któ­re chcą uczest­ni­czyć w wy­da­rze­niach o cha­rak­te­rze re­li­gij­nym. Tu­taj jed­nak wpro­wa­dzi­li­śmy ko­lej­ną waż­ną za­sa­dę. W mszy lub in­nym ob­rzę­dzie re­li­gij­nym nie bę­dzie mo­gło uczest­ni­czyć jed­no­cze­śnie wię­cej niż 5 osób – wy­łą­cza­jąc z te­go oso­by spra­wu­ją­ce posługę.

Za­chę­ca­my jed­nak do uczest­nic­twa w wy­da­rze­niach re­li­gij­nych za po­śred­nic­twem te­le­wi­zji, ra­dia czy internetu.

Zakłady pracy

Ogra­ni­cze­nia co do licz­by osób nie do­ty­czą za­kła­dów pra­cy. Na­le­ży jed­nak sto­so­wać w nich szcze­gól­nie ostre za­le­ce­nia Głów­ne­go In­spek­to­ra Sa­ni­tar­ne­go w za­kre­sie za­cho­wa­nia od­le­gło­ści pra­cow­ni­ków, środ­ków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mi­mo wpro­wa­dza­nych zmian, w mo­cy po­zo­sta­ją wszyst­kie do­tych­cza­so­we za­ka­zy, czy­li ogra­ni­cze­nie w dzia­łal­no­ści ga­le­rii han­dlo­wych, dzia­łal­no­ści ga­stro­no­micz­nej i rozrywkowej.

Wciąż tak­że dzia­ła obo­wiąz­ko­wa 14-dnio­wa kwa­ran­tan­na dla po­wra­ca­ją­cych zza granicy.