Transmisja nabożeństw z krakowskiej cerkwi

Dro­dzy Parafianie,

Prze­ży­wa­my obec­nie cięż­kie chwi­le, ja­kie przy­nio­sła na­sze­mu spo­łe­czeń­stwu epi­de­mia. Wła­dze na­sze­go kra­ju prze­ciw­dzia­ła­jąc jej roz­prze­strze­nia­niu wpro­wa­dzi­ły wie­le za­sad, któ­re sta­ra­my się jak naj­le­piej wy­ko­nać. Przy­po­mi­na­my, że zgod­nie z za­le­ce­nia­mi m.in. mu­si­my zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na prze­strze­ga­nie za­sad hi­gie­ny, a na na­bo­żeń­stwach nie po­win­no być nas jed­no­cze­śnie wię­cej niż 50 osób.Wielu z Was, szcze­gól­nie star­sze oso­by po­zo­sta­ją w do­mach rów­nież w nie­dziel­ne po­ran­ki, kie­dy zwy­kle spo­ty­ka­li­śmy się w cer­kwi na na­szych wspól­nych na­bo­żeń­stwach. Za­pra­sza­my Was za­tem do wspól­nej mo­dli­twy w Wa­szych do­mach po­przez trans­mi­sję Św. Li­tur­gii z kra­kow­skiej cer­kwi w naj­bliż­szą nie­dzie­lę (22 mar­ca) o godz. 9.00. Je­śli oka­że się to po­ży­tecz­nym dzie­łem po­sta­ra­my się trans­mi­to­wać wszyst­kie na­bo­żeń­stwa, do cza­su usta­nia epidemii.

Trans­mi­sja bę­dzie do­stęp­na na stro­nie Fa­ce­bo­ok [Tu­taj]

o. Ja­ro­sław