Rocznica święceń kapłańskich

Ksiądz Pro­boszcz na­szej pa­ra­fii prot. Ja­ro­sław An­to­siuk ob­cho­dzi dziś rocz­ni­cę świę­ceń kapłańskich.

Wiel­ce Czci­god­ny Księ­że Pro­bosz­czu! Ży­czy­my wie­lu łask Bo­żych i orę­dow­nic­twa Prze­naj­święt­szej Bo­gu­ro­dzi­cy w wy­ko­ny­wa­niu tak pięk­nej i trud­nej po­słu­gi dusz­pa­ster­skiej. Niech Świe­ty Duch pro­wa­dzi Was w każ­dym dniu Wa­sze­go życia.

Mno­ga­ja leta!

zdję­cia: Ta­dei Makarchuk