Młodzież z Diecezji Łódzko Poznańskiej w Zakopanem

Z bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji, Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go, w dniach 24 – 26 stycz­nia 2020 ro­ku, ja­ko człon­ko­wie Brac­twa Mło­dzie­ży Pra­wo­sław­nej Die­ce­zji Łódz­ko-Po­znań­skiej z Kra­ko­wa, Kielc, Ło­dzi oraz So­snow­ca od­wie­dzi­li­śmy Zakopane.
Wy­jazd miał na ce­lu in­te­gra­cję oraz za­po­zna­nie na­szych Brat­czy­ków. W po­dróż wy­ru­szy­li­śmy w pią­tek, ja­dąc au­to­ka­rem z Kra­ko­wa do Za­ko­pa­ne­go. Po przy­by­ciu zje­dli­śmy ko­la­cję oraz uda­li­śmy się do na­sze­go dom­ku, aby roz­dzie­lić po­ko­je oraz się roz­pa­ko­wać. Już wte­dy mie­li­śmy oka­zję, aby po­roz­ma­wiać z uczest­ni­ka­mi wy­jaz­du. Dzień za­koń­czy­li­śmy wie­czor­ny­mi mo­dli­twa­mi z Batiuszką.
Dru­gie­go dnia, w so­bo­tę, z ra­na uczest­ni­czy­li­śmy w Świę­tej Li­tur­gii w ka­pli­cy na Jasz­czu­rów­ce w Za­ko­pa­nem. Po wspól­nej mo­dli­twie zo­sta­li­śmy ugosz­cze­ni śnia­da­niem przez Sta­ro­ści­nę. Na­stęp­nym punk­tem na­sze­go pla­nu był dłu­gi, oraz przy­jem­ny spa­cer po Za­ko­pa­nem. Zo­ba­czy­li­śmy prze­pięk­ny kra­jo­braz gór, oraz uro­ki mia­sta. Cie­ka­wą atrak­cją był rów­nież wjazd ko­le­ją li­no­wo — te­re­no­wą na Gu­ba­łów­kę. Na szczy­cie po­dzi­wia­li­śmy wi­do­ki, oraz szczy­ty gór. Ko­lej­nym punk­tem pro­gra­mu był ku­lig, uwa­ża­ny przez wie­lu z nas ja­ko nie­sa­mo­wi­te prze­ży­cie. Prze­jażdż­ka sa­nia­mi po ośnie­żo­nych zbo­czach gór by­ła dla nas nie­za­po­mnia­ną przy­go­dą, któ­ra za­koń­czy­ła się pie­cze­niem oscyp­ków oraz kieł­ba­sek na ogni­sku. Spę­dzi­li­śmy wte­dy świet­nie czas śpie­wa­jąc naj­bar­dziej zna­ne lu­do­we pie­śni gra­jąc na róż­nych instrumentach.
Tak jak w so­bo­tę za­koń­czy­li­śmy dzień mo­dli­twa­mi wie­czor­ny­mi, tak też o po­ran­ku w nie­dzie­lę nie mo­gło nam za­brak­nąć mo­dli­twy po­ran­nej. Po śnia­da­niu uda­li­śmy się na ostat­ni spa­cer po Gu­ba­łów­ce, by­ła to oka­zja aby po­że­gnać się z gó­ra­mi oraz śniegiem.

Re­la­cja i zdję­cia z wydarzenia

Na­bo­żeń­stwa w Za­ko­pa­nem są spra­wo­wa­ne w każ­dą ostat­nią so­bo­tę mie­sią­ca, w Ka­pli­cy na Jasz­czu­rów­ce o godz. 10.00. Wię­cej o na­bo­żeń­stwach w Za­ko­pa­nem: Za­ko­pa­ne — na­bo­żeń­stwa prawosławne

zdję­cia: lek­tor Da­niel Gry­gie­wicz, m. Zo­fia Bielawska