Modlitwa o Jedność Chrześcijan

W ra­mach Ty­go­dnia Mo­dlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, 22 stycz­nia 2020 ro­ku w kra­kow­skiej cer­kwi spra­wo­wa­ne by­ło Na­bo­żeń­stwo Wie­czor­ne z czy­ta­niem Aka­ty­stu do Prze­naj­święt­szej Bo­gu­ro­dzi­cy w ję­zy­ku pol­skim. Na­bo­żeń­stwo ce­le­bro­wał ks. Mar­cin Bie­law­ski w asy­ście go­ścia z Pod­la­sia ks. pro­to­dia­ko­na To­ma­sza Cyrkuna.

Po na­bo­żeń­stwie wszy­scy ze­bra­ni uda­li się do sa­li pa­ra­fial­nej w piw­ni­cach na wspól­ną her­ba­tę, ko­lę­do­wa­nie i roz­mo­wę. Szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia skła­da­my Go­ściom za uczest­nic­two w na­bo­żeń­stwie, a na­szym stu­den­tom i mło­dzie­ży za po­moc w or­ga­ni­za­cji poczęstunku.

zdję­cia: Wik­to­ria Woroniecka