Epifania w krakowskiej parafii

Na pa­miąt­kę Chrztu Pań­skie­go w Rze­ce Jor­dan, w ce­lu pod­kre­śle­nia te­go wy­da­rze­nia, Ko­sciół pra­wo­sław­ny 19 stycz­nia świę­tu­je Epi­fa­nię — Ob­ja­wie­nie Bo­że — Chrzest Pański.

Moż­na po­wie­dzieć, że tak jak w przeded­niu Mę­ki, sam Pan Je­zus ka­zał apo­sto­ło­wi Pio­tro­wi po­zwo­lić umyć so­bie no­gi (J 13, 6 – 9), tak te­raz pro­si o Chrzest pro­ro­ka Ja­na. Ta­kim po­ste­po­wa­niem Chry­stus dał do zro­zu­mie­nia, że przy­szedł na świat nie tyl­ko po to, aby Swo­im Wcie­le­niem wy­peł­niać na­ka­zy Pra­wa lecz przede wszyst­kim po to, aby przy­nieść no­wą, do­sko­nal­szą praw­dę: praw­dę po­ko­ry, do­bro­wol­nej ofia­ry i mi­ło­sier­dzia. Jan Chrzci­ciel pod­po­rzad­ko­wu­jąc się na­ka­zo­wi Zba­wi­cie­la stał się na­rzę­dziem te­go ak­tu, któ­ry za­po­cząt­ko­wał No­wy Testament.

Świę­ty Jan Zło­to­usty o tym wy­da­rze­niu na­pi­sał na­ste­pu­ją­co: “Pra­gnę umi­ło­wa­ni, świę­to­wać i ra­do­wać się, bo świę­ty jest ten dzień oświe­ce­nia… Utwier­dza on Be­tle­jem­ską gro­tę, gdzie pra­sta­ry wie­kiem w po­sta­ci dzie­ciąt­ka le­żał w żłób­ku u pier­si Mat­ki; On też otwie­ra jor­dań­skie stru­mie­nie, gdzie ten­że — nie ma­ją­cy po­cząt­ku, przyj­mu­je chrzest wraz z grzesz­ni­ka­mi, ofia­ro­wu­jąc świa­tu Swym Naj­czyst­szym Cia­łem od­pusz­cze­nie grze­chów… Ten, Któ­ry wy­szedł z ło­na Prze­czy­stej Dzie­wi­cy, uka­zał się dla dzie­ci ja­ko dziec­ko, dla Mat­ki ja­ko syn, dla Ma­gów ja­ko król, dla pa­stusz­ków ja­ko Do­bry Pa­sterz, Któ­ry, we­dług Pi­sma Świę­te­go odda­je du­szę Swo­ją za owce (J 10, 11)”.

Tak też licz­ni wier­ni kra­kow­skiej pa­ra­fii z ra­do­ścią świę­to­wa­li Chrzest Pań­ski. Po­świę­ca­jąc swój czas, ofia­ru­jąc sie­bie — przy­szli na na­bo­żeń­stwo, aby wspól­nie po­mo­dlić się, przy­sta­pić do sa­kra­men­tów i na­pić się po­świę­co­nej wody.

Po Bo­skiej Li­tur­gii ks. Pro­boszcz po­świę­cił wo­dę w Za­le­wie Ba­gry. Szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia dla kra­kow­skie­go Klu­bu Mor­sów “Ka­lo­ry­fer” za po­moc i wspar­cie ini­cja­ty­wy świę­ce­nia wo­dy nad zalewem.

zdję­cia: ks. Mar­cin Bie­law­ski, Ewa Pe­truk, An­drzej Połosenko