Wizyta Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego

W dniach 11 – 12 stycz­nia 2020 ro­ku kra­kow­ska pa­ra­fia go­ści­ła Je­go Eks­ce­len­cję Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go. Wła­dy­ka prze­wod­ni­czył na­bo­żeń­stwom wie­czor­nym oraz Świę­tej Liturgii.

W nie­dzie­lę na Bo­skiej Li­tur­gii po od­czy­ta­niu pe­ry­ko­py ewan­ge­licz­nej, Bi­skup Ata­na­zy wy­gło­sił ho­mi­lię, w któ­rej za­zna­czył, że Chry­stus z mi­ło­ści do Swe­go stwo­rze­nia zro­dził się na zie­mi aby ludz­kość mo­gła otrzy­mać zba­wie­nie. „Anio­ło­wie śpie­wa­li, lu­dzie któ­rzy mie­li Bo­ga w ser­cu i strach Bo­ży cie­szy­li się z Bo­że­go Na­ro­dze­nia” – po­wie­dział Wła­dy­ka, za­zna­cza­jąc, że świę­tu­jąc to wy­da­rze­nie na dro­dze do zba­wie­nia, wspo­mi­na się je nie tyl­ko hi­sto­rycz­nie, ale tak­że w dzi­siej­szych cza­sach prze­ży­wa­jąc Bo­że Na­ro­dze­nie tu i teraz.

Do­dat­ko­wo Bi­skup wspo­mniał o tra­gicz­nej śmier­ci nie­win­nych dzie­ci, któ­re zo­sta­ły za­bi­te przez He­ro­da. „Dzie­ci be­tle­jem­skie któ­re zo­sta­ły za­mor­do­wa­ne by­ly pierw­szy­mi mę­czen­ni­ka­mi, któ­rzy od­da­li swo­je ży­cie za Chry­stu­sa. Sto­jąc w cer­kwi po­win­ni­śmy za­dać so­bie py­ta­nie: czy ma­my ty­le si­ły, wia­ry i mi­ło­ści do Bo­ga, aby po­świę­cić swo­je ży­cie dla Nie­go?”. Wła­dy­ka koń­cząc ho­mi­lię ży­czył wier­nym wy­trwa­ło­ści w dzi­siej­szym świe­cie, aby nie za­po­mi­nać o Bo­gu i speł­niać Bo­że przy­ka­za­nia re­ali­zu­jąc tym swo­je zbawienie.

Po Bo­skiej Li­tur­gii od­by­ła się cho­in­ka pa­ra­fial­na, w któ­rej go­ścin­nie uczest­ni­czy­ła p. Dy­rek­tor Wy­dzia­łu Szkół i Przed­szko­li An­na Cał­ka z Urzę­du Mia­sta Gmi­ny Wieliczki.

Dzie­ci w dwóch przed­sta­wie­niach opo­wie­dzia­ły o Bo­żym Na­ro­dze­niu. Oprócz in­sce­ni­za­cji by­ły tak­że śpie­wy ko­lęd w róż­nych ję­zy­kach. Na ko­niec Bi­skup Ata­na­zy roz­dał dzie­ciom i mło­dzie­ży pre­zen­ty, po­zdra­wia­jąc wszyst­kich ze świę­tem Bo­że­go Narodzenia.

zdję­cia: lek­tor Mi­chał Kuryło