Kolędowanie Bractwa Młodzieży Prawosławnej krakowskiej parafii

Dnia 12.01.2020 ro­ku w go­dzi­nach wie­czor­nych Brac­two Mło­dzie­ży Pra­wo­sław­nej dzia­ła­ją­ce przy pa­ra­fii pra­wo­sław­nej pw. Za­śnię­cia Prze­naj­święt­szej Bo­gu­ro­dzi­cy kon­ty­nu­owa­ło co­rocz­ną tra­dy­cję kolędowania.

Mło­dzież w dzie­się­cio­oso­bo­wej gru­pie od­wie­dzi­ła kil­ka do­mów kra­kow­skich pa­ra­fian wy­chwa­la­jąc śpie­wem ko­lęd No­wo­na­ro­dzo­ne­go Je­zu­sa Chrystusa.

Wier­ni przyj­mo­wa­li ko­lęd­ni­ków z uśmie­chem na twa­rzy i ra­do­ścią w ser­cach sły­sząc Do­brą No­wi­nę. Dzię­ki go­ścin­no­ści pa­ra­fian nie za­bra­kło wspól­nych po­sił­ków, go­rą­cej her­ba­ty, a pa­nu­ją­ca at­mos­fe­ra świą­tecz­na do­da­wa­ła mło­dzie­ży sa­tys­fak­cji, że po­świę­ca­jąc swój wol­ny czas, śpie­wem da­ją świa­dec­two Na­ro­dzin Boga.