Boże Narodzenie Zakopane 2020

W wi­gi­lię Bo­że­go Na­ro­dze­nia 6.01.2020 ro­ku o go­dzi­nie 14.00 w ka­pli­cy na Jasz­czu­rów­ce w Za­ko­pa­nem od­by­ło się na­bo­żeń­stwo ca­ło­noc­ne­go czuwania.

Z na­mi Bóg”! Ty­mi sło­wa­mi pro­roc­twa bi­blij­ne­go w wiel­kim po­wie­cze­rzu Mat­ka Cer­kiew wpro­wa­dza wie­rzą­cych w sa­kra­men­tal­ną uro­czy­stość ja­ką jest Bo­że Na­ro­dze­nie. W Sta­rym Te­sta­men­cie pro­rok Iza­jasz prze­po­wie­dział: „Oto Pan­na po­cznie i po­ro­dzi Sy­na, i na­zwie Go imie­niem Em­ma­nu­el, co zna­czy z na­mi Bóg!” (Iz. 7.14). Wspo­mi­na­jąc sło­wa pro­ro­ka Iza­ja­sza, Cer­kiew prze­ka­zu­je wier­nym zna­cze­nie te­go wiel­kie­go wy­da­rze­nia: „Wiel­kie bę­dzie Je­go pa­no­wa­nie w po­ko­ju bez gra­nic na tro­nie Da­wi­da i nad Je­go kró­le­stwem, któ­re On twier­dzi i umoc­ni pra­wem i spra­wie­dli­wo­ścią, od­tąd i na wie­ki…” (Iz. 9 – 6).

W ka­pli­cy na Jasz­czu­rów­ce ze­bra­li się licz­ni wier­ni aby przy­wi­tać No­wo­na­ro­dzo­ne­go Je­zu­sa Chry­stu­sa. Oprócz miej­sco­wych pa­ra­fian świę­to­wa­li tak­że go­ście z za­gra­ni­cy, Kra­ko­wa oraz War­sza­wy. Po na­bo­żeń­stwie ks. Mar­cin Bie­law­ski zwró­cił się do wier­nych sło­wa­mi po­zdro­wie­nia ży­cząc aby No­wo­na­ro­dzo­ny Chry­stus na­ro­dził się w ser­cach oraz wspie­rał Swo­ją ła­ską w każ­dym dniu życia.

Na­stęp­nie od­by­ło się wspól­ne ko­lę­do­wa­nie, po czym każ­dy wró­cił do swo­ich do­mów na uro­czy­stą ko­la­cję wigilijną.

zdję­cia: An­drzej Pawlak

Fo­to­re­la­cja p. Ma­cie­ja Jonka:
http://​24tp​.pl/​n​/​6​4​3​0​5​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​3​Y​u​H​m​P​Z​H​q​J​K​6​9​a​m​5​q​a​J​W​i​W​d​H​O​S​S​3​Q​z​n​P​I​T​i​a​J​G​Y​V​3​J​W​A​s​P​7​j​u​2​L​5​V​G​ksE