Święta Liturgia w Zakopanem

Dnia 28.12.2019 ro­ku o go­dzi­nie 10.00, jak za­wsze w ostat­nią so­bo­tę mie­sią­ca spra­wo­wa­na by­ła Bo­ska Li­tur­gia w ka­pli­cy na Jasz­czu­rów­ce w Zakopanem.

Po mi­mo du­że­go śnie­gu na Świę­tą Li­tur­gię przy­by­li licz­ni wier­ni za­miesz­ku­ją­cy Za­ko­pa­ne i oko­li­ce, a tak­że go­ście z Bia­łe­go­sto­ku, Kra­ko­wa, Ode­ssy i Ki­jo­wa. Po na­bo­żeń­stwie, dzię­ki uprzej­mo­ści sta­ro­ści­ny wszy­scy uda­li się na wspól­ną aga­pę i go­rą­ca herbatę.

Do­dat­ko­wo, spo­łecz­ność za­ko­piań­skie­go punk­tu dusz­pa­ster­skie­go po­więk­szy­ła się. Po aga­pie w do­mu pa­ra­fian od­był się Sa­kra­ment Chrztu i Bierz­mo­wa­nia bliźniaków.

Za­pra­sza­my na na­bo­żeń­stwo w wi­gi­lię Bo­że­go Na­ro­dze­nia o go­dzi­nie 14.00 dnia 6.01.2020 roku.

zdję­cia: m. Zo­fia Bielawska