Wybory do Rady Parafialnej

Z bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go dnia 15 grud­nia 2019 ro­ku w na­szej pa­ra­fii od­by­ły się wy­bo­ry no­wej Ra­dy Parafialnej.

Po Św. Li­tur­gii, ks. Mi­ko­łaj Dzie­wia­tow­ski ja­ko de­le­gat Bi­sku­pi, przy­po­mniał ze­bra­nym za­sa­dy wy­bo­ru po­szcze­gól­nych człon­ków Ra­dy oraz za­sa­dy jej funkcjonowania.

Gło­so­wa­nie wy­ło­ni­ło no­wy skład w osobach:
Sta­ro­sta — An­driej Połosenko,
Człon­ko­wie: Alek­san­dra Kra­ko­wiak, Zbi­gniew Ol­szak, Pa­weł Grześ, Ma­rian­na Radu.

Dru­gim, bar­dzo waż­nym te­ma­tem po­ru­szo­nym na Ze­bra­niu Pa­ra­fial­nym by­ło omó­wie­nie przed­sta­wio­nych przez pro­bosz­cza — o. Ja­ro­sła­wa An­to­siu­ka i Biu­ro ar­chi­tek­to­nicz­ne B.V.F.K. STUDIO Bar­ba­ra Fi­li­pow­ska i Wa­si­lij Kar­pow pro­po­zy­cji kon­cep­cji przy­szłej kra­kow­skiej świą­ty­ni. Uczest­ni­cy, nie­mal jed­no­gło­śnie wy­bra­li trze­cią z przed­sta­wio­nych kon­cep­cji, któ­ra bę­dzie ma­te­ria­łem do dal­szych prac projektowych.

Przy­po­mnij­my, iż we wrze­śniu bie­żą­ce­go ro­ku Ra­da Mia­sta Kra­ko­wa w od­po­wie­dzi na wnio­sek Je­go Eks­ce­len­cji Ata­na­ze­go, Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go wy­ra­zi­ła zgo­dę na sprze­daż z 95% bo­ni­fi­ka­tą nie­ru­cho­mo­ści z prze­zna­cze­niem na bu­do­wę no­wej pra­wo­sław­nej świą­ty­ni w Kra­ko­wie. Ser­decz­nie pro­si­my o mo­dli­tew­ne wspar­cie na­szych starań.

zdję­cia: Tadei Ma­kar­chuk, ks. Mar­cin Bielawski