Święta Liturgia w Zakopanem

Dnia 30.11.2019 ro­ku o go­dzi­nie 10.00 od­by­ła się Świę­ta Li­tur­gia w ka­pli­cy na Jasz­czu­rów­ce w Za­ko­pa­nem. Po mi­mo lek­kie­go mro­zu i śnie­gu na na­bo­żeń­stwo przy­by­li wier­ni za­miesz­ku­ją­cy Za­ko­pa­ne i oko­licz­ne miej­sco­wo­ści. Dzię­ki uprzej­mo­ści na­szej pa­ni sta­ro­ści­ny, po Świę­tej Li­tur­gii od­by­ła się wspól­na aga­pa. Chór pod dy­rek­cją m. Zo­fii Bie­law­skiej wspar­li go­ście z Warszawy.

Z bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go Świę­ta Li­tur­gia jest spra­wo­wa­na re­gu­lar­nie w każ­dą ostat­nią so­bo­tę miesiąca.

Do zo­ba­cze­nia za miesiąc.

zdję­cia Jo­an­na Karpiuk