Pielgrzymka “Świątynie Petersburga” 14 – 21 maja 2020

Pa­ra­fia Pra­wo­sław­na w Kra­ko­wie za­pra­sza do uczest­nic­twa w Piel­grzym­ce do Pe­ters­bur­ga — “ŚWIĄTYNIE SANKT PETERSBURGA”

Za­pi­sy pro­wa­dzi ks. Ja­ro­sław An­to­siuk — krakowcerkiew@​gmail.​com ; +48 504 – 244-284

PROGRAM

14 – 21 MAJA 2020 (7 DNI/​6 NOCY)

1DZIEN CZWARTEK: (LOT 8.55 – 13.55)

ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW — KRAKÓW LOTNISKO BALICE, PRZELOT DO SANKT PETERSBURGA ‚ODPRAWA CELNO-PASZPORTOWA. SPOTKANIE Z POLSKIM PILOTEM NA LOTNISKU I TRANSFER DO HOTELU, ZAKWATEROWANIE, CZAS NA ODŚWIEŻENIE SIĘ PO PODRÓŻY. KOLACJA.

23:00 – 2:30 – NOCNY SANKT PETERSBURG – OBJAZDOWA WYCIECZKA, A NASTĘPNIE REJS STATKIEM PO KANAŁACH I RZECE NEWIE “ ZWODZONE MOSTY” – JEDNA Z NAJWIEKSZYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH (W go­dzi­nach noc­nych mo­sty mia­sta otwie­ra­ne są na kil­ka go­dzin, aby umoż­li­wić że­glu­gę du­żym jed­nost­kom. To­wa­rzy­szy im nie­zli­czo­na ilość ma­leń­kich sta­tecz­ków, róż­no­ko­lo­ro­wych świa­teł oraz tu­ry­stów ob­ser­wu­ją­cych to nie­zwy­kłe wi­do­wi­sko z brze­gów), POWRÓT DO HOTELU , NOCLEG 

2 DZIEN PIĄTEK:

ŚNIADANIE

OBJAZDOWA WYCIECZKA PO MIEŚCIE “PERSBURSKIE KRAJOBRAZY”, : NIEWSKI PROSPEKT, ADMIRALICJA, CYPEL WYSPY WASILEWSKIEJ, BUDYNEK GIEŁDY, ROSTRELNE KOLUMNY, KUNKSKAMERA, BUDYNEK 12 KOLEGIÓW, DOMEK PIOTRA I, SMOLNY SOBÓR, JEŹDZIEC MIEDZIANY (MIEDNYJ WSADNIK), BUDYNEK SEJMU I SENATU, POMNIK MIKOŁAJA I, PAŁAC ZIMOWY, MARCOWE POLE, PALAC MICHAJŁOWSKI, OGRÓD LETNI, KRĄŻOWNIK AURORA…

ZWIEDZANIE PIETROPAWŁOWSKIEJ TWIERDZY (ser­ca mia­sta za­ło­żo­nej na Wy­spie Za­ję­czej 27 ma­ja 1703 r)

“SANKT PETERSBURG W MINIATURZE” – W Alek­san­drow­skim par­ku zo­ba­czy­my mi­nia­tu­ry głów­nych obiek­tów mia­sta wy­ko­na­nych w brą­zie — naj­bar­dziej lu­bia­ne miej­sce se­sji fo­to­gra­ficz­nych), ERMITAZ , Czas wol­ny

3 DZIEN SOBOTA:

SNIADANIE

WYRYCA – CERKIEW PW. SWW. APP. PIOTRA I PAWŁA , KAZAŃSKI SOBÓR, CZASOWNIA Z RELIKWIAMI ŚW. SERAFIMA WYRYCKIEGO 

CARSKIE SIOŁO- ZWIEDZANIE PALACU Z REPLIKĄ BURSZTYNOWEJ KOMNATY ORAZ PARKU, ZNAMIENSKA CERKIEW, FIODOROWSKIJ GOSUDARIEW SOBOR

WSIENOSZNOJE BDIENIE (NABOŻEŃSTWO WIECZORNE) 

4 DZIEN NIEDZIELA:

ŚNIADANIE (DLA OSÓB KTÓRE PRZYSTĘPUJĄ DO ŚW. EUCHARYSTII LANCH BOX)

LITURGIA ŚW. — ALEKSANDRO-NEWSKA ŁAWRA

FIODOROWSKI SOBÓR W CENTRUM MIASTA Z FRESKAMI OJCA ZENONA ,

JOANNOWSKI KLASZTOR NA KARPOWKIE Z RELIKWIAMI ŚW. JANA

Z KRONSZTADU 

KRONSZTAD- MORSKI SOBÓR SW. MIKOŁAJA , WŁODZIMIERSKI SOBÓR 

5 DZIEN PONIEDZIAŁEK:

ŚNIADANIE

WYCIECZKA “SANKT PETERSBURG W LABIRYNTACH HISTORII “

CZASOWNIA MATUSZKI KSENI PETERSBURSKIEJ NA SMOLEŃSKIM CMENTARZU 

SOBÓR SW. IZAAKA WRAZ Z WEJŚCIEM NA KOLUMNADĘ CERKWI (punkt ob­ser­wa­cyj­ny, z któ­re­go roz­po­ście­ra się prze­pięk­ny wi­dok na pa­no­ra­mę mia­sta)

NIEWSKI PROSPEKT, CERKIEW ZBAWICIELA NA KRWI, DOM BRACI ZINGER, KAZAŃSKI SOBÓR, RUSKIE MUZEUM, SKLEP DLA IKONOGRAFÓW NA UL. ITALIANSKIEJ

6 DZIEN WTOREK:

PETERGOF- ZWIEDZANIE DOLNEGO PARKU Z NAJWIĘKSZYM NA ŚWIECIE ZESPOLEM FONTANN I NAJWSPANIALSZĄ WŚRÓD NICH WIELKĄ KASKADĄ.

CZAS WOLNY

7 dzien

ŚNADANIE

WYKWATEROWANIE

TRANSFER NA LOTNISKO

Fir­ma za­strze­ga so­bie pra­wo zmia­ny ko­lej­no­ści dni, przy jed­no­cze­snym wy­peł­nie­niu wszyst­kich punk­tów za­war­tych w programie

CENA WYCIECZKI (euro./os.): ce­na netto)

Za­kwa­te­ro­wa­nie

МAJ 2020

20+1

30+1

40+1

MEININGER Ho­tel Sa­int Pe­ters­burg Nikolsky3*** 

Po­ko­je 4 –ro, 5‑cio , 6‑cio osobowe

600 eu­ro

550 eu­ro

500 eu­ro

CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE :

- Za­kwa­te­ro­wa­nie ‑6 nocy.

  • 6 x śniadania
  • 6 x obiadokolacja 

- Wy­ciecz­ki we­dług programu

- Trans­port ‑5 dni wg. program

- Wszyst­kie trans­fe­ry kli­ma­ty­zo­wa­nym au­to­ka­rem lub busem 

- Opie­kę pi­lo­ta i przewodnika

- Bi­le­ty wstę­pu do zwie­dza­nych obiek­tów mu­ze­al­nych (85 eu­ro): Er­mi­taż, Pa­łac i Park Je­ka­tie­rin­ski, Isa­akiew­ski so­bór, wej­ście na wie­żę wi­do­ko­wa, Cer­kiew Zba­wi­cie­la na Krwi, Pe­ter­gof, fon­tan­ny dol­ne­go par­ku, Ru­skie muzeum. 

Opła­ta w ru­blach, we­dług kur­su Ban­ku Cen­tral­ne­go +2%. Przy wzro­scie cen bi­le­tow wste­pu do zwie­dza­nych obiek­tow ce­na mo­ze ulec zmia­nie!!! Przy wa­cha­niach kur­su eu­ro Ban­ku Cen­tal­ne­go po­wy­zej 5% ce­na wy­ciecz­ki ule­gnie zmianie!

CENA NIE OBEJMUJE:

  • Bi­le­tów lotniczych
  • Ubez­pie­cze­nie
  • Wi­zy

MEININGER Ho­tel Sa­int Pe­ters­burg Nikolsky3*** 

Ho­tel znaj­du­je sie w hi­sto­rycz­nej cze­sci mia­sta w miej­scu tzw. Ni­kol­skich Rjadow 

5 min. (15 mi­nut pie­cho­tą) au­to­bu­sem do naj­bliz­szej sta­cji me­tra Sadowaja/​Sen­na­ja

7min. au­to­bu­sem do Nie­wskie­go Prospektu

Po­ko­je

- dwu­oso­bo­we- z dwo­ma jed­no­oso­bo­wy­mi łóżkami

- trzy­oso­bo­we- z dwo­ma jed­no­oso­bo­wy­mi łóż­ka­mi i roz­kła­da­ną sofą 

- apar­ta­men­ty ro­dzin­ny (czte­ro­oso­bo­wy) z dwo­ma jed­no­oso­bo­wy­mi łóż­ka­mi i łóż­kiem piętrowym

- apar­ta­ment pię­cio­oso­bo­wy – z dwo­ma jed­no­oso­bo­wy­mi łóż­ka­mi i łóż­kiem pię­tro­wym oraz roz­kła­da­na sofa 

- apar­ta­ment sze­ścio­oso­bo­wy — z dwo­ma jed­no­oso­bo­wy­mi łóż­ka­mi i dwo­ma łóż­ka­mi piętrowymi

W każ­dym po­ko­ju znaj­du­je się:

- ła­zien­ka z toaleta

- su­szar­ka

- miej­sce do pra­cy z wy­god­ny­mi krze­sła­mi i telewizorem

- przy każ­dym łóż­ku znaj­du­je się wyj­ście (port) USB

W ce­nę po­ko­ju wliczono:

- śnia­da­nia ty­pu “szwedz­ki stół”

- bez­płat­ny in­ter­net w po­ko­jach i hotelu

- moż­li­wość ko­rzy­sta­nia ze stre­fy wypoczynkowej 

-moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z kuch­ni prze­zna­czo­nej dla go­ści ho­te­lu w ce­lu przy­go­to­wa­nia in­dy­wi­du­al­ne­go posiłku.