Święta Liturgia w Zakopanem

Dzię­ko­wać Bo­gu po raz ko­lej­ny zo­sta­ła od­pra­wio­na Świę­ta Li­tur­gia w ka­pli­cy na Jasz­czu­rów­ce w Za­ko­pa­nem. Wiel­ką ra­do­ścią jest fakt, że pra­wie wszy­scy przy­stą­pi­li do Sa­kra­men­tu Eu­cha­ry­stii. Po wspól­nej mo­dli­twie od­by­ła się skrom­na agapa.

zdję­cia: lek­tor Da­niel Gry­gie­wicz, m. Zo­fia Bielawska