Biskup Atanazy w naszej parafii

W dniach 26 — 27. 10. 2019 r. kra­kow­ską pa­ra­fię od­wie­dził Je­go Eks­ce­len­cja Naj­prze­wie­leb­niej­szy Ata­na­zy Bi­skup Łódz­ki i Po­znań­ski. Wła­dy­ka prze­wod­ni­czył so­bot­nio nie­dziel­nym nabożeństwom.

W nie­dzie­lę na Świę­tej Li­tur­gii po od­czy­ta­niu frag­men­tu Ewan­ge­lii Wła­dy­ka wy­gło­sił ho­mi­lię, w któ­rej za­zna­czył jak waż­ne są re­la­cje z dur­gim czło­wie­kiem przy­rów­nu­jąc do ziar­na, któ­re upa­dło na do­brą gle­bę i przy­nio­sło owoc. Wła­dy­ka wy­ja­śnił, że siew­cą jest sam Bóg, a ziar­na, któ­re za­sie­wa to Sło­wo Bo­że pod­kre­sla­jąc, że je­śli czło­wiek ma ka­mien­ne ser­ce to nie przyj­mie Sło­wa. Wła­dy­ka za­zna­czył, że na­le­ży mieć mi­łość w ser­cu do Bo­ga i do dru­gie­go czło­wie­ka. Wte­dy każ­dy przyj­mie Sło­wo Bo­że i za­ko­rze­ni je na ty­le, że przy­nie­sie owoc ta­ki jak praw­dzi­wa po­ku­ta, mo­dli­twa i miłość.

Po Świę­tej Li­tur­gii od­był się mo­le­bień przed re­li­kwia­mi św. Pio­tra i Few­ro­nii o po­mno­że­nie mi­ło­ści w ro­dzi­nach i małżeństwach.

Bi­skup Ata­na­zy do­ko­nał tak­że po­świę­ce­nia miesz­kań pro­bosz­cza oraz wikariusza.

W po­nie­dzia­łek Wła­dy­ka ra­zem z ks. pro­bosz­czem Ja­ro­sła­wem uda­li się do Pre­zy­den­ta Mia­sta Kra­ko­wa Pa­na Jac­ka Maj­chrow­skie­go, aby wy­ra­zić wdzięcz­ność za pod­ję­cie hi­sto­rycz­nej de­cy­zji o przy­zna­niu dział­ki na bu­do­wę no­wej świą­ty­ni prawosławnej.

zdję­cia: lek­tor Da­niel Gry­gie­wicz, m. Zo­fia Bielawska