brak komentarzy

Koncepcja architektoniczna nowej krakowskiej cerkwi

19 mar­ca został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs na pro­jekt nowej kra­kow­skiej cer­kwi pw. św. Cyry­la i Meto­de­go. Jego Eks­ce­len­cja, Naj­prze­wie­leb­niej­szy Ata­na­zy, Biskup Łódz­ki i Poznań­ski przy­chy­lił się do reko­men­da­cji Rady Para­fial­nej i zatwier­dził wybór kon­cep­cji opra­co­wa­nej przez archi­tek­tów Pana Micha­ła Bała­sza i Panią Olgę Haj­du­cze­nia.

Przed nami wie­le pra­cy aby kon­cep­cja prze­ro­dzi­ła się w pro­jekt budow­la­ny, a następ­nie powstał budy­nek cer­kwi. Ufa­my jed­nak, że z Bożą i Waszą pomo­cą, dro­dzy para­fia­nie i sym­pa­ty­cy naszej Para­fii, zbu­du­je­my w Kra­ko­wie wspa­nia­łą świą­ty­nię.

ks. Jaro­sław Anto­siuk

Koncepcja architektoniczna nowej krakowskiej cerkwi Koncepcja architektoniczna nowej krakowskiej cerkwi Koncepcja architektoniczna nowej krakowskiej cerkwi

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.