Koncepcja architektoniczna nowej krakowskiej cerkwi

19 mar­ca zo­stał roz­strzy­gnię­ty kon­kurs na pro­jekt no­wej kra­kow­skiej cer­kwi pw. św. Cy­ry­la i Me­to­de­go. Je­go Eks­ce­len­cja, Naj­prze­wie­leb­niej­szy Ata­na­zy, Bi­skup Łódz­ki i Po­znań­ski przy­chy­lił się do re­ko­men­da­cji Ra­dy Pa­ra­fial­nej i za­twier­dził wy­bór kon­cep­cji opra­co­wa­nej przez ar­chi­tek­tów Pa­na Mi­cha­ła Ba­ła­sza i Pa­nią Ol­gę Hajduczenia.

Przed na­mi wie­le pra­cy aby kon­cep­cja prze­ro­dzi­ła się w pro­jekt bu­dow­la­ny, a na­stęp­nie po­wstał bu­dy­nek cer­kwi. Ufa­my jed­nak, że z Bo­żą i Wa­szą po­mo­cą, dro­dzy pa­ra­fia­nie i sym­pa­ty­cy na­szej Pa­ra­fii, zbu­du­je­my w Kra­ko­wie wspa­nia­łą świątynię.

ks. Ja­ro­sław Antosiuk