Wystawa ikon i zakończenie roku krakowskich ikonografów

W so­bo­tę 2 lip­ca, z Bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji, Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go od­by­ło się za­koń­cze­nie ro­ku szkol­ne­go na Kur­sach Iko­no­gra­ficz­nych w Pra­cow­ni Iko­no­gra­ficz­nej dzia­ła­ją­cej przy Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Na wstę­pie wszyst­kich ze­bra­nych przy­wi­tał Dy­rek­tor Pra­cow­ni – ks. Mgr prot Ja­ro­sław An­to­siuk, dzię­ku­jąc za przy­by­cie oraz na­uczy­cie­lom i kur­san­tom za ko­lej­ny rok wy­tę­żo­nej pracy.

Ko­lej­nym punk­tem pro­gra­mu by­ło uro­czy­ste po­świę­ce­nie ikon oraz otwar­cie wy­sta­wy pod­su­mo­wu­ją­cej rocz­ny do­ro­bek. W uro­czy­sto­ściach wzię­li rów­nież udział na­uczy­cie­le pro­wa­dzą­cy za­ję­cia – Iri­na Obu­cho­wa i Ta­tia­na Dzierzęga.

* Pra­cow­nia iko­no­gra­ficz­na i kon­ser­wa­cji dzieł sztu­ki sa­kral­nej przy Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie zo­sta­ła po­wo­ła­na z bło­go­sła­wień­stwa Ar­cy­bi­sku­pa Szy­mo­na, Or­dy­na­riu­sza Pra­wo­sław­nej Die­ce­zji Łódz­ko – Po­znań­skiej w 2005 r. Ce­lem ja­ki przy­świe­cał po­wo­ła­niu in­sty­tu­cji by­ło i jest wzbo­ga­ca­nie ży­cia du­cho­we­go i kul­tu­ral­ne­go wo­kół kra­kow­skiej pa­ra­fii. Or­ga­ni­za­cja pra­cow­ni jest dzie­łem kil­ku osób, przede wszyst­kim pro­bosz­cza pa­ra­fii, o. Ja­ro­sła­wa An­to­siu­ka, du­cho­we­go opie­ku­na i dy­rek­to­ra pra­cow­ni, oraz Grze­go­rza i Ta­tia­ny Dzie­rzę­gów, ab­sol­wen­tów ASP w Kra­ko­wie, do­świad­czo­nych iko­no­gra­fów, kon­ser­wa­to­rów dzieł sztu­ki, po­złot­ni­ków, ma­la­rzy. Kur­sy iko­no­gra­ficz­ne, bę­dą­ce jed­nym ze sta­tu­to­wych kie­run­ków jej dzia­łal­no­ści zo­sta­ły uru­cho­mio­ne w stycz­niu 2010 ro­ku, we współ­pra­cy z An­ną Geł­don, ab­sol­went­ką Hi­sto­rii Sztu­ki UJ, a tak­że Po­li­ce­al­ne­go Stu­dium Iko­no­gra­ficz­ne­go w Biel­sku Podlaskim.

Od po­cząt­ku Kur­sy ma­ją cha­rak­ter otwar­ty, przyj­mu­jąc wszyst­kich Chrze­ści­jan, któ­rzy po­przez iko­nę chcą wy­ra­zić swą wia­rę, od­na­leźć w iko­nie dro­gę do świa­ta prze­bó­stwio­ne­go, ko­lo­ro­wej kon­tem­pla­cji. W prze­cią­gu tych lat w Kur­sach iko­no­gra­ficz­nych wzię­ło udział kil­ka­dzie­siąt osób. Wie­lu z nich jest z na­mi zwią­za­nych do dziś, sta­li się na­szy­mi przy­ja­ciół­mi, mi­ło­śni­ka­mi i am­ba­sa­do­ra­mi iko­no­gra­fii i Prawosławia.

W obec­nej chwi­li za­ję­cia są pro­wa­dzo­ne w po­nie­dział­ki, wtor­ki i śro­dy w trzech gru­pach o rów­nym stop­niu za­awan­so­wa­nia – pro­wa­dzą­ca Pa­ni Iri­na Obu­cho­wa oraz w so­bo­ty, kie­dy ma­ją miej­sce kon­sul­ta­cje in­dy­wi­du­al­ne dla do­świad­czo­nych iko­no­gra­fów – pro­wa­dzą­ca Ta­tia­na Dzierzęgą

Za: https://​kra​kow​-cer​kiew​.pl/​k​u​r​s​y​-​i​k​o​n​o​g​r​a​f​i​c​z​ne/