Paschalne nabożeństwo w Wieliczce

Ser­decz­nie za­pra­sza­my 24 kwiet­nia do Ka­pli­cy Por­cjun­ku­la Klasz­to­ru i Pa­ra­fii p.w. św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, ul. Br. Aloj­ze­go Ko­si­by 31 w Wie­licz­ce na Pra­wo­sław­ne Na­bo­żeń­stwo Pas­chal­ne. Ka­pi­ca znaj­du­je się w ogro­dach klasz­tor­nych, wej­ście od par­kin­gu. Po­czą­tek o godz. 15.30. Po na­bo­żeń­stwie zo­sta­ną po­świę­co­ne pokarmy.

ks. Ja­ro­sław Antosiuk
Pro­boszcz Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie i Dzie­kan Krakowski