Powstała Prawosławna Kwatera na Cmentarzu w Krakowie

W dniu dzi­siej­szym, 29 kwiet­nia 2022 ro­ku, zo­sta­ło pod­pi­sa­ne porozumienie
w spra­wie utwo­rze­nia Kwa­te­ry Pra­wo­sław­nej na Kra­kow­skim Cmen­ta­rzu Miej­skim w Pod­gór­kach Ty­niec­kich. Po­ro­zu­mie­cie pod­pi­sa­li z upo­waż­nie­nia Pre­zy­den­ta Mia­sta Kra­ko­wa, Pa­na Prof. Jac­ka Maj­chrow­skie­go – Pan Pa­weł Su­larz, Dy­rek­tor Za­rzą­du Cmen­ta­rzy Ko­mu­nal­nych w Krakowie
i z Bło­go­sła­wień­stwa Bi­sku­pa Ata­na­ze­go, Or­dy­na­riu­sza Die­ce­zji Łódz­ko – Po­znań­skiej Pol­skie­go Au­to­ke­fa­licz­ne­go Ko­ścio­ła Pra­wo­sław­ne­go – ks. prot. Ja­ro­sław An­to­siuk, pro­boszcz i dzie­kan kra­kow­ski. Utwo­rzo­na kwa­te­ra ma nu­mer po­rząd­ko­wy „3c”.