Święto Chrztu Pańskiego w Krakowie

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na Na­bo­żeń­stwa Świę­ta Chrztu Pań­skie­go w Krakowie

19.01.2022 – Środa

9.00 — Św. Li­tur­gia i Wiel­kie Po­świę­ce­nie Wody

14.00 — Po­świę­ce­nie Wo­dy na za­le­wie Ba­gry. Przy­stań Klu­bu Że­glar­skie­go HORN. Jak do­je­chać: https://​goo​.gl/​m​a​p​s​/​F​M​6​j​U​3​9​d​H​e​2​w​g​7​vK8