Wernisaż i zakończenie roku w krakowskiej Pracowni Ikonograficznej

W nie­dzie­lę 4 lip­ca uro­czy­ście od­two­rzy­li­śmy wy­sta­wę prac Iko­no­gra­fów i kur­san­tów Pra­cow­ni Iko­no­gra­ficz­nej dzia­ła­ją­cej przy Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Wer­ni­saż był po­świę­co­ny pięt­na­sto­le­ciu Pra­cow­ni, któ­re­go nie mie­li­śmy moż­li­wo­ści świę­to­wa­nia w ubie­głym ro­ku. Przy­wi­tał go­ści i uczest­ni­ków wy­sta­wy Dy­rek­tor i wie­lo­let­ni opie­kun na­szej Pra­cow­ni, Oj­ciec Ja­ro­sław An­to­siuk. Wie­le by­ło cie­płych słów o jej po­cząt­kach i roz­wo­ju, o trud­no­ściach, ra­do­ściach, chwi­lach zwąt­pie­nia oraz wzro­ście du­cho­wym i warsz­ta­to­wym, z któ­ry­mi spo­tkał chy­ba każ­dy, kto sta­nął na dro­gę po­zna­wa­nia iko­ny. W spo­sób szcze­gól­ny wy­mie­nię oso­by, któ­re za­po­cząt­ko­wa­ły i roz­wi­nę­ły Pra­cow­nie: Pań­stwo Ta­tia­na i Grze­gorz Dzie­rzę­ga, Pa­ni An­na Geł­don, Pan Wie­sław Trzpis, Pa­ni Ma­ri­na Guzajewa.

Zwień­cze­niem na­sze­go spo­tka­nia by­ło po­świę­ce­nie ikon. Przed­sta­wi­li­śmy czter­dzie­ści osiem ikon, więk­szość z któ­rych po­wsta­ła w ścia­nach na­szej pra­cow­ni, ale by­ły też pra­ce sa­mo­dziel­ne. W tym ro­ku pra­co­wa­li­śmy nad iko­na­mi Mat­ki Bo­żej Agio­so­ri­tis­sy (Orę­dow­nicz­ki), Mat­ki Bo­żej Nie­usta­ją­cej Po­mo­cy, Ar­cha­nio­ła Mi­cha­ła oraz nad iko­ną Prze­mie­nie­nia Pańskiego.
W za­byt­ko­wych piw­ni­cach na­resz­cie się spo­tka­li i mniej do­świad­cze­ni kur­san­ci i ci, któ­rzy zna­ją to miej­sce od sa­mych po­cząt­ków pra­cow­ni iko­no­gra­ficz­nej. By­ło du­żo wspól­nych wspo­mnień i pla­nów na przyszłość.

W od­po­wie­dzi na licz­ne py­ta­nia in­for­mu­ję, że no­wa gru­pa po­cząt­ku­ją­ca za­cznie rok pra­cy od wrze­śnia, miej­sca wol­ne jesz­cze są. Bę­dą też dwie gru­py dla bar­dziej do­świad­czo­nych kur­san­tów. Ser­decz­nie za­pra­sza­my! Wszel­kie py­ta­nia pro­szę kie­ro­wać na ma­il ( pracownia.​ikonograficzna.​krakow@​gmail.​com ).

Wy­sta­wę moż­na zo­ba­czyć 6 i 7 lip­ca (16 30 — 21 30), 11 lip­ca (11 00 – 13 00), 13 lip­ca (16 30 — 21 30).

Tekst Iri­na Obu­cho­wa, ikonograf
Pho­to © Bo­gu­mił Lukaj