Rekolekcje duchowieństwa dekanatu krakowskiego

Z bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go dnia 17.12.2020 ro­ku od­by­ły się re­ko­lek­cje duchowieństwa.

W dniu mo­dli­tew­nej pa­mię­ci świę­tej wiel­ko­mę­czen­ni­cy Bar­ba­ry, kra­kow­ską pa­ra­fię od­wie­dzi­li du­chow­ni de­ka­na­tu kra­kow­skie­go. Przed Bo­ską Li­tur­gią zo­sta­ły od­czy­ta­ne mo­dli­twy po­prze­dza­ją­ce Sa­kra­ment Spo­wie­dzi. Na­stęp­nie ks. dzie­kan Mi­ro­sław Dra­biuk zwró­cił się ze sło­wa­mi po­ucze­nia do przy­by­łych du­chow­nych oraz wier­nych. Oj­ciec Mi­ro­sław za­zna­czył, że każ­dy czło­wiek po­peł­nia w ży­ciu de­cy­zje, któ­re nie za­wsze mo­gą być traf­ne. „Chcia­ło­by się nie­jed­no­krot­nie po­wró­cić do sta­nu wyj­ścia, aby po­pra­wić coś, kie­dy wi­dzi­my, że to, co uczy­ni­li­śmy, co wy­po­wie­dzie­li­śmy, jest nie­wła­ści­we. Nie­ste­ty nie da się ska­so­wać ani wy­ma­zać. To, co uczy­ni­li­śmy, po­zo­sta­je na za­wsze. Ni­cze­go nie da się ukryć przed Bo­giem” mó­wił da­lej, wy­ja­śnia­jąc, że Sa­kra­ment Spo­wie­dzi to wiel­ka ta­jem­ni­ca, w któ­rej Bóg od­pusz­cza każ­de­mu grze­chy, je­śli czło­wiek wy­ra­ża praw­dzi­wą skru­chę, żal i chęć poprawy.

Po sło­wie oj­ca dzie­ka­na de­ka­na­tu kra­kow­skie­go na­stą­pił Sa­kra­ment Spo­wie­dzi du­chow­nych po czym, roz­po­czę­to Ofia­rę Eu­cha­ry­stycz­ną. Ksiądz dzie­kan Mi­ro­sław Dra­biuk z Czę­sto­cho­wy prze­wod­ni­czył Świę­tej Li­tur­gii w asy­ście ks. Wła­dy­sła­wa Ty­szu­ka z Kielc, ks. Paw­ła Si­do­ru­ka z Ra­do­mia, ks. Mi­ko­ła­ja Dzie­wia­tow­skie­go z So­snow­ca, a tak­że miej­sco­we­go du­cho­wień­stwa ks. Ja­ro­sła­wa An­to­siu­ka oraz ks. Mar­ci­na Bielawskiego.

Na za­koń­cze­nie służ­by, du­chow­ni wy­szli na śro­dek świą­ty­ni, aby od­dać po­kłon świę­tej wiel­ko­mę­czen­ni­cy Bar­ba­ry, Któ­rej cząst­ka re­li­kwii znaj­du­je się w ikonie.

Na­stęp­nie oj­ciec Mi­ro­sław po­dzię­ko­wał wszyst­kim ze­bra­nym za wspól­ną mo­dli­twę, prze­ka­zu­jąc tak­że ser­decz­ne po­zdro­wie­nia od Bi­sku­pa Ata­na­ze­go. Po czym pro­boszcz kra­kow­skiej pa­ra­fii od­dał głę­bo­ki po­kłon wdzięcz­no­ści dzie­ka­no­wi, a tak­że przy­by­łym du­chow­nym za mo­dli­twę oraz wspól­ne prze­ży­wa­nie wę­drów­ki przez post filipowy.

ZDJĘCIA

Tekst: ks. Mar­cin Bielawski

Zdję­cia: ks. Mar­cin Bie­law­ski, Alek­siej Pa­vlen­ko, Ja­kub Wieczorek