PROBLEMY, LECZENIE I PROFILAKTYKA KRĘGOSŁUPA

Brac­two św. Cy­ry­la i Me­to­de­go za­pra­sza wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na spo­tka­nie po­świę­co­ne współ­cze­snym pro­ble­mom z krę­go­słu­pem. W trak­cie spo­tka­nia do­świad­czo­ny fi­zjo­te­ra­peu­ta – Pan Olek­sandr Gor­ba­tiuk omó­wi naj­częst­sze przy­czy­ny po­wsta­wa­nia wad po­sta­wy i przed­sta­wi spo­so­by ich uni­ka­nia oraz pro­fi­lak­ty­ki. Spo­tka­nie od­bę­dzie się 4 paź­dzier­ni­ka w „Piw­ni­cach pod dzwo­na­mi”, Kra­ków ul. Szpi­tal­na 24 o godz. 11 30 .

Olek­sandr Gor­ba­tiuk — te­ra­peu­ta ma­nu­al­ny, do­świad­czo­ny chi­ro­prak­tyk, ab­sol­went Aka­de­mii Pe­da­go­gicz­nej w Win­ni­cy (Ukra­ina) – kie­ru­nek Wy­cho­wa­nie fi­zycz­ne i PO, ab­sol­went Me­dycz­nych Szko­leń Po­dy­plo­mo­wych PAKT (kurs Te­ra­pii ma­nu­al­nej opar­tej na tech­ni­kach chi­ro­prak­tycz­nych). Ukoń­czył Kurs do­sko­na­lą­cy I stop­nia z za­kre­su elek­tro­te­ra­pii i te­ra­pii ma­nu­al­nej w Kra­kow­skim Od­dzia­le Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Fi­zjo­te­ra­pii. Spe­cja­li­sta te­ra­pii Su – jok (z jęz. ko­re­ań­skie­go „su”- dłoń, „dżok” – sto­pa), spe­cja­li­sta re­ha­bi­li­ta­cji we­dług Me­to­dy W.W. Jew­mi­no­wa, ma­sa­ży­sta, mistrz sys­te­mu wal­ki SAMBO (sa­mo­obro­na bez bro­ni) oraz twór­ca Cen­trum Le­cze­nia i Re­ha­bi­li­ta­cji Krę­go­słu­pa APIM w Krakowie.