Rozpoczęcie Roku Szkolnego w naszym Punkcie Katechetycznym

W nie­dzie­lę 6 wrze­śnia za­pra­sza­my na uro­czy­ste roz­po­czę­cie Ro­ku Szkol­ne­go w Mię­dzysz­kol­nym Punk­cie Ka­te­che­tycz­nym przy Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Po Św. Li­tur­gii od­słu­ży­my Mo­le­ben w in­ten­cji uczniów i na­uczy­cie­li roz­po­czy­na­ją­cych ko­lej­ny rok wy­tę­żo­nej pra­cy. Dzie­ci za­chę­ca­my do przy­go­to­wa­nia się i przy­stą­pie­nia do Sa­kra­men­tów Spo­wie­dzi i Eu­cha­ry­stii. Sa­kra­ment Spo­wie­dzi bę­dzie­my spra­wo­wać w so­bo­tę po Wie­czor­nym Na­bo­żeń­stwie (ok. godz. 19) i w Nie­dzie­lę przed Św. Li­tur­gią w go­dzi­nach 8.00 – 9.00. Po na­bo­żeń­stwach za­pra­sza­my do sal w piw­ni­cach na pierw­sze zajęcia.
Za­pi­sy i in­for­ma­cje — o. Ja­ro­sław An­to­siuk tel. 504 – 244-284