Zakopane – od czerwca stałe nabożeństwa prawosławne

Z bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji, Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go, Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go, od czerw­ca pra­wo­sław­ne na­bo­żeń­stwa na sta­łe za­gosz­czą w zi­mo­wej sto­li­cy Pol­ski. Na­bo­żeń­stwa bę­dą spra­wo­wa­ne w Za­ko­piań­skiej Ka­pli­cy na Jasz­czu­rów­ce w jed­ną so­bo­tę mie­sią­ca i wiel­kie świę­ta. Uży­cze­nie ka­pli­cy by­ło moż­li­we dzię­ki przy­chyl­no­ści Me­tro­po­li­ty Kra­kow­skie­go, Ks. Ar­cy­bi­sku­pa Mar­ka Ję­dra­szew­skie­go oraz miej­sco­we­go pro­bosz­cza ks. mgr lic. Grze­go­rza Ada­ma Bel­cza­ka MIC. Pierw­sze na­bo­żeń­stwo od­bę­dzie się 16 czerw­ca o go­dzi­nie 18.30, po któ­rym za­pra­sza­my na spo­tka­nie przy her­ba­cie. In­for­ma­cje o ter­mi­nach ko­lej­nych na­bo­żeństw i in­nych wy­da­rze­niach bę­dą za­miesz­cza­ne na stro­nie www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl oraz stro­nie Fa­ce­bo­ok: Za­ko­pa­ne — pra­wo­sław­ne nabożeństwa

Pa­ra­fia Pra­wo­sław­na w Kra­ko­wie, tel. +48 12 422 – 72-77

„Ka­pli­ca Naj­święt­sze­go Ser­ca Je­zu­sa w Jasz­czu­rów­ce, ufun­do­wa­na przez ro­dzi­nę Uznań­skich, wy­bu­do­wa­na zo­sta­ła w sty­lu za­ko­piań­skim w la­tach 1904 – 1907 wg pro­jek­tu Sta­ni­sła­wa Wit­kie­wi­cza. Obiekt wzno­si­li gó­ral­scy cie­śle pod kie­run­kiem Au­re­lia­na Bla­chy (Blchy), któ­ry był praw­do­po­dob­nie pro­jek­tan­tem oł­ta­rza głów­ne­go. Po obu stro­nach rzeź­bio­ne­go, drew­nia­ne­go oł­ta­rza, znaj­du­ją się ko­lo­ro­we wi­tra­że – z pra­wej Mat­ka Bo­ska Czę­sto­chow­ska z her­bem Pol­ski, z le­wej Mat­ka Bo­ska Ostro­bram­ska z her­bem Li­twy. Oł­ta­rze bocz­ne au­tor­stwa lu­do­we­go rzeź­bia­rza Jó­ze­fa Ja­no­sa z Dęb­na wsta­wio­no w 1954 roku”.