NABOŻEŃSTWA

Porządek nabożeństw
Расписание богослужений • Order of service

29.03.2017

Śro­da

Li­tur­gia uprzed­nio po­świę­co­nych Darów

Godz. 900

Jutrz­nia z czy­ta­niem Wiel­kie­go Ka­no­nu św. An­drze­ja z Kre­ty (w j. polskim)

Godz. 1700

31.03.2017

Pią­tek

Li­tur­gia uprzed­nio po­świę­co­nych Darów

Godz. 900

01.04.2017

So­bo­ta

So­bo­ta Akatystu
Św. Li­tur­gia (Божественная Литургия)

Godz. 900

Sa­kra­ment Na­masz­cze­nia cho­rych – Соборование

Godz. 1430

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Ca­ło­noc­ne Czu­wa­nie (Всенощное Бдение)

Spo­wiedź w trak­cie i po nabożeństwie

Godz. 1700

02.04.2017

Nie­dzie­la

Św. Ma­rii Egip­skiej REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Św. Li­tur­gia (Божественная Литургия) 

Spo­wiedź roz­po­czy­na się o godz. 900

Godz. 1000

05.04.2017

Śro­da

Li­tur­gia uprzed­nio po­świę­co­nych Darów

Godz. 1700

06.04.2017

Czwar­tek

Wi­gi­lia Świę­ta Zwia­sto­wa­nia. Навечерие Благовещения.

Ca­ło­noc­ne Czu­wa­nie (Всенощное Бдение)

Godz. 1700

07.04.2017

Pią­tek

ŚWIĘTO ZWIASTOWANIA – БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Św. Li­tur­gia (Божественная Литургия)

Godz. 900

08.04.2017

So­bo­ta

So­bo­ta Ła­za­rza Św. Li­tur­gia (Божественная Литургия)

Godz. 900

Ca­ło­noc­ne Czu­wa­nie (Всенощное Бдение)

Godz. 1700

09.04.2017

Nie­dzie­la

NIEDZIELA PALMOWA. Wej­ście Pa­na do Jerozolimy 

Św. Li­tur­gia (Божественная Литургия)

Godz. 1000

11.04.2017

Wto­rek

WIELKI TYDZIEŃ СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Li­tur­gia uprzed­nio po­świę­co­nych Darów

Godz. 900

13.04.2017

Czwar­tek

Ostat­nia Wie­cze­rza (Воспоминание Tайной Bечери)

Li­tur­gia św. Ba­zy­le­go W. (Св. Литургия)

Godz. 900

Jutrz­nia z czy­ta­niem 12 Ewan­ge­lii pasyjnych

(Утрения с чтением 12 Евв. Св. Страстей Господних)

Godz. 1700

14.04.2017

Pią­tek

Wiel­ki Pią­tek. Nie­szpo­ry z ad­o­ra­cją Św. Ca­łu­nu i Jutrznia 

(Вечерня с выносом Плащеницы и Утрения)

Godz. 1700

15.04.2017

Wiel­ka Sobota

Św. Li­tur­gia (Св. Литургия)

Godz. 900

Świę­ce­nie Pas­chy (Освящение Пасок)

Godz.:1100

120013001400

Spo­wiedź (Исповедь)

Godz. 2200

PASCHA. ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE (СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ)

Jutrz­nia i Św. Li­tur­gia (Утрения и Пасхальная Литургия)

Po św. Li­tur­gii świę­ce­nie pas­chy (Освящение Пасок)

Godz. 2330

16.04.2017

Nie­dzie­la

Św. Li­tur­gia (Пасхальная Литургия)

Świę­ce­nie pas­chy (Освящение Пасок)

Godz. 1030

17.04.2017

Po­nie­dzia­łek

Po­nie­dzia­łek Paschy

Św. Li­tur­gia (Божественная Литургия)

Godz. 1000

18.04.2017

Wto­rek

Wto­rek Paschy

Św. Li­tur­gia (Божественная Литургия)

Godz. 900

22.04.2017

So­bo­ta

Ca­ło­noc­ne Czu­wa­nie (Всенощное Бдение)

Godz. 1700

23.04.2017

Nie­dzie­la

An­ty­pas­cha. O Tomaszu

Św. Li­tur­gia (Божественная Литургия)

Godz. 1000

25.04.2017

Wto­rek

RADONICA. Pas­chal­ne Na­bo­żeń­stwo za zmarłych
Św. Li­tur­gia i Panichida

(Радоница. Пасхальное поминовение усобших – Божественная Литургия, Панихида)

O godz. 17 spo­ty­ka­my się na Cmen­ta­rzu przy ul. Prandoty

Godz. 900

26.04.2017

Śro­da

Aka­tyst do Prze­naj­święt­szej Bogurodzicy

(Акафист ко Пресвятой Богородице)

Godz. 1800

29.04.2017

So­bo­ta

Ca­ło­noc­ne Czu­wa­nie (Всенощное Бдение)

Godz. 1700

30.04.2017

Nie­dzie­la

Św. Nie­wiast Nio­są­cych Won­no­ści (Żen Mi­ro­no­sic

Św. Li­tur­gia (Божественная Литургия)

Godz. 1000