brak komentarzy

100-lecie urodzin Jerzego Nowosielskiego — obchody w krakowskiej cerkwi

Kra­kow­ska Para­fia Prawosławna/​Centrum Sztu­ki Sakral­nej im. J. Nowo­siel­skie­go oraz Muzeum Ikon w War­sza­wie zapra­sza­ją na uczcze­nie jubi­le­uszu 100-lecia uro­dzin Jerze­go Nowo­siel­skie­mu, pamię­ci i twór­czo­ści któ­re­go jest poświę­co­ny bie­żą­cy 2023.
19 lute­go o godzi­nie 17:00 w kra­kow­skiej para­fii pra­wo­sław­nej (ul. Szpi­tal­na 24) odbę­dzie się uro­czy­sta aka­de­mia, w ramach któ­rej nastą­pi pre­zen­ta­cja albu­mu Kry­sty­ny Czer­ni «Nowo­siel­ski w War­sza­wie i na Mazow­szu. Sztu­ka sakral­na», następ­nie odbę­dzie się kon­cert zespo­łu muzy­ki cer­kiew­nej «Kata­pe­ta­sma» pod dyrek­cją Łuka­sza Haj­du­cze­ni. Aka­de­mii będzie towa­rzy­szyć wysta­wa «Pro­jek­ty sakral­ne Jerze­go Nowo­siel­skie­go» ze zbio­rów Fun­da­cji Nowosielskich/​Galerii Star­mach i Kra­kow­skiej Para­fii Pra­wo­sław­nej. Wie­czór zakoń­czy deba­ta poświę­co­na litur­gicz­ne­mu myśle­niu Jerze­go Nowo­siel­skie­go z udzia­łem ordy­na­riu­sza die­ce­zji łódz­ko — poznań­skiej, bp Ata­na­ze­go (Nosa), ks. prof. Hen­ry­ka Paproc­kie­go i Marii Paproc­kiej, Kry­sty­ny Czer­ni, Andrze­ja Star­ma­cha, ks. Jaro­sła­wa Anto­siu­ka, Łuka­sza Haj­du­cze­ni i Wita­li­ja Michal­czu­ka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.